Pedagogikk ×
Page 4 of 107 results
 1. Lærer-elev relasjon

  Hovland, Anniken Torgerstuen ()

  Temaet for denne bacheloroppgaven er lærer-elev relasjon, og problemstillingen er: «Hva opplever enkelte lærere som viktig for å skape gode relasjoner til sine elever?» Grunnen til dette valget av tema og denne problemstillingen er at flere teoretikere og forskere hevder at en god lærer-elev r

 2. Skolen som forebyggende arena

  Edvardsen, Henriette Berg ()

  Fns utviklingsfond (UNDP) kåret senest i 2014 Norge til verdens beste land å bo i (UNDP, NTB, 2014). Til tross for dette har det blitt avdekket flere saker i media som beskriver en helt annen virkelighet. En av de mest omtalte sakene er Christoffer-saken fra 2005 der en 8 år gammel gutt ble misha

 3. Tilpasset opplæring - Idealer vs. Realiteter

  Dahl, Benedikte ()

  Tittelen på oppgaven er “Tilpasset opplæring – Idealer vs. Realiteter” dette kommer fra problemstillingen min som lyder “Hvordan samsvarer idealet om tilpasset opplæring med realiteten i norsk skole?” Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan idealet om tilpasset opplæring kommer

 4. Veiledning av nyutdannede lærere – en god investering

  Dyb, Ingrid Korsvold ()

  Problemstillingen min er som følger: hvorfor er veiledning viktig, og hvordan kan veilederen samt skolens rammevilkår være til hjelp for den nyutdannedes utvikling av en best mulig yrkespraksis? 2 I denne oppgaven vil jeg derfor starte med å fortelle om hva veiledningsordningene Kommunesektorens

 5. Lærer-elev-relasjoner – en observasjonsstudie i Uganda

  Sundberg, Anne-Marthe ()

  Temaet i denne oppgaven er lærer-elev-relasjoner. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se på hva som er viktig i et arbeid som lærer for å oppnå gode relasjoner til sine elever, og hvilke faktorer som er med på å påvirke dette. Temaet er interessant fordi det stadig blir

 6. Hvilke strategier utvikler gode lesere på mellomtrinnet?

  Kolnes, Shari Melody Therese ()

  Utdanningsdirektoratet beskriver læringsstrategier som en form for verktøy som elevene skal ta i bruk når de skal forstå tekster og hensikten med lesingen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fremholder fem grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i grunnopplæringen i skolen. Lesing er en a

 7. Lærerstudenters forventning om egen mestring

  Egeland, Ida ()

  I denne oppgaven har jeg undersøkt følgende problemstilling: Hvordan ser lærerstudenter med henholdsvis høy og lav motivasjon for læreryrket på sin egen mestringsforventning, og hva kan vi finne ut om vi bruker teori om self-efficacy på disse funnene? For å undersøke dette har jeg brukt kva

 8. Fosterbarn i skolen

  Skeie, Therese Aagaard ()

  I følge tall fra Statistisk sentralbyrå bor 6294 barn i fosterhjem i Norge per 31. desember 2010 (Statistisk sentralbyrå, 2010). Mange av fosterbarna har det til felles at de kan ha opplevd vanskelige og opprivende familiesituasjoner. Fosterbarna er likevel ikke en ensartet gruppe med hensyn til

 9. IKT i Musikkundervisningen

  Moen, Vebjørn ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan lærere bruker teknologi i musikktimene på 5-10. trinn i den norske skolen. Grunnen til at jeg har valgt å rette min oppmerksomheten mot bruk av IKT i musikkundervisningen er fordi jeg over en lengre tidsperiode har hatt en spesiell interesse innenf

 10. Foreldre, en ressurs for barns læring?

  Håkonsen, Linda Sveiven ()

  Samarbeidet mellom skole og hjem er noe alle lærere må forholde seg til. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er med på å utvikle eleven både faglig og sosialt. Som foreldre har man et større ansvar for skolearbeid og faglig innhold enn man hadde tidligere. Denne endringen skjedde i samsvar

 11. Mobbing og forebygging i skolen

  Gulbransen, Malin Tøn ()

  Oppgaven min handler om mobbing og forebygging i skolen. Det inkluderer definisjoner av ulike begreper jeg mener er relevant til temaet mobbing. Oppgaven er bygget opp med en innledning, begrepsavklaring, teoridel, valg av metode, datadel, drøfting og konklusjon. Jeg har brukt intervju som metode,

 12. Lærere i arbeid for økt elevmotivasjon

  Chabab, Josef ()

  ”Temaet for denne bacheloroppgaven er elevers motivasjon for skolearbeid. Formålet vil være å se hvordan en som lærer kan arbeide for å stimulere til økt motivasjon hos barna. Elevmotivasjonen kan være et omfattende begrep som kan være vanskelig å forstå da den ofte trigges ulikt hos den

 13. Den minoritetsspråklige lærer – en utappet ressurs?

  Sharifi, Sahar ()

  Statistikken viser at tallet på minoritetsspråklige lærerstudenter og lærere er lavt, til tross for at Regjeringen gjennom en rekke dokumenter har påpekt viktigheten av de minoritetsspråklige lærerne i den norske skolen (Kunnskapsdepartementet, 2007; Meld. St. 6 (2012-2013), 2012; NOU 2011:14

 14. Elevmotivasjon for skolearbeid

  Hauge, Malene ()

  Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: ”Hva kan en lærer gjøre for å stimulere til økt elevmotivasjon for skolearbeid?”. Dette temaet og denne problemstillingen ble valgt fordi jeg synes det var oppsiktsvekkende å høre at elever faktisk avslutter sin skolegang allerede etter ungd

 15. Formativ vurdering som en vei til livslang læring

  Ottersland, Marie ()

  Selvregulerte elever kjennetegnes av et utvalg positive egenskaper og kan nærmest betegnes som idealelever. Jeg ønsket i min bachelor å se nærmere på hvordan lærere kan fremme selvregulerte elever gjennom sin praksis. Denne bacheloroppgaven er derfor sentrert rundt formativ vurdering og selvre