Pedagogikk ×
Page 3 of 107 results
 1. Lek som læringsarena

  Melum, Hilde ()

  Lek som læringsarena – Hvilken plass har lek i norsk grunnskole? Denne oppgaven tar for seg lekens plass i grunnskolen, med særlig fokus på småtrinnet. Utgangspunktet for problemstillingen er dagens politiske fokus på de faglige ferdighetene i skolen. Med dette i bakhodet har forfatteren sett

 2. Vurdering i musikk på ungdomstrinnet

  Solheim, Cathrine Lagmandokk ()

  Oppgaven «Vurdering i musikk på ungdomstrinnet» tar for seg hvilke forutsetninger en musikklærer har for å gjøre en helhetlig, rettferdig og gyldig vurdering i musikk på ungdomsskolen. Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer med to lærere som underviser på skoler med forskjellige utgang

 3. ”Ingen har sagt det er lett å være menneske”

  Sørum, Kristina ()

  Temaet for denne oppgaven er innagerende atferd rettet mot sosial angst. Formålet med oppgaven er å belyse et viktig tema som trenger mer fokus i dagens skole. Oppgavens problemstilling er ”På hvilken måte kan en oppdage og forstå innagerende elever med sosial angst i skolen, og hvordan kan

 4. Kommunikasjon og relasjoner mellom lærer og elev

  Walderhaug, Ida ()

  I foreliggende oppgave har jeg lagt vekt på å finne elementer med kommunikasjon, som kan bidra til å skape gode relasjoner mellom lærer og elev. Gode relasjoner mellom lærer og elev er avgjørende for en god skole. Dette underbygges av forskning og teori. Kommunikasjon er en viktig faktor for

 5. ”Du er du og du duger”

  Johnsen, Johanne Skamfer ()

  Tittelen på oppgaven ”du er du og du duger”, beskriver i denne sammenheng hvordan barn bør få delta i undervisningen med sine forutsetninger, elevene skal føle at de mestrer. Problemstillingen for oppgaven lyder; Hvordan kan mill bidra til å tilpasse undervisningen til mangfoldet ? Formål

 6. Å mestre uønsket atferd og uforutsette hendelser i skolen

  Bakken, Kent Gøran ()

  Med denne oppgaven ønsker jeg å belyse hvordan læreren kan forebygge og korrigere uønsket atferd når uforutsette hendelser oppstår. Jeg vil se på hvilke handlingsalternativer læreren kan bruke for å korrigere uønsket atferd. I tillegg vil jeg undersøke hvilke konsekvenser de ulike handlin

 7. Lærerens relasjonskompetanse og klasseledelse

  Smestad, Hanne W. ()

  Klasseledelse og relasjoner er begreper som står svært sentralt i skolen, og er utgangspunktet for en god arbeidsdag både for lærer og elev. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom klasseledelse og relasjoner lærer og elev seg imellom. På hvilken måte kontakten virk

 8. Mindfulness i skolen

  Øinæs, Jannecke Steenfeldt-Foss ()

  Stressrelatert problematikk har fått en stadig større oppmerksomhet i skolen og sees gjerne i sammenheng med dagens raskt voksende teknologibaserte samfunn samt markedsøkonomiske orientering. Den svenske regjeringen ga blant annet ut en rapport i 2006 der de framla funn som viste at den svenske s

 9. Mobbing eller krenkelse? Begrepsforståelse og tiltak

  Otterstad, Eirin Agledahl ()

  Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan forslag til tiltak mot mobbing i skolen gjenspeiler forståelsen av begrepene mobbing og krenkelse. Jeg har anvendt kvalitativ metode med data generert fra to intervju, og litteraturstudie. Oppgaven presenterer forskning, aktuelle perspektiv og

 10. Relasjonen mellom lærer og elev

  Haanshuus, Eline Halaas ()

  Denne oppgave belyser den gode lærer – elev – relasjonen, altså hvordan denne relasjonen kan skapes, og hvilken betydning den har for elevenes læring. Dette vil bli sett opp mot på ulik relevant litteratur, som hva en god relasjon er, elevenes læringsutbytte, kommunikasjon og motivasjon. Me

 11. Sosial kompetanse – fra ideologi til virkelighet

  Rusti, Julie ()

  PISA-sjokket som for første gang ”rammet” Norge i 2001, skapte debatt om alarmerende resultater og svik i skolesystemet. Den daværende kunnskapsministeren, Kristin Clemet, responderte med økt fokus på den skolefaglige kompetansen, hvilket ga seg utslag i statlig målstyring og hyppig resulta

 12. Inkludering av minoritetsspråklige elever i norsk skole

  Sert, Caroline Sibel ()

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan lærere og skoleledere kan inkludere det språklige og kulturelle mangfoldet bedre, slik at alle elever får en likeverdig opplæring. Oppgaven vil belyse problemstillingen: hvordan kan lærere og skolen inkludere minoritetsspråklige elever bedr

 13. Tilskuer i egen kroppsøvingstime: forklaringer på inaktivitet

  Steffens, Ida Amalie Hedegaard ()

  Denne oppgaven tar for seg elever som er inaktive i kroppsøving. Målet er å finne ut hvorfor elevene velger å heller se på undervisningen enn å delta, selv om de har fysiske forutsetninger for å delta. For å finne svar på dette har intervju blitt benyttet som forskningsmetode. Intervjuobjek