Pedagogikk|Lærer-elev-relasjoner ×
5 results
 1. Lærerens møte med innagerende problematferd

  Berg, Eva Madelen ()

  I denne oppgaven er fokuset rettet mot en gruppe elever som kan virke usynlige i klasserommet og som ofte blir glemt i en hektisk skolehverdag. Elever med innagerende problematferd kan kjennetegnes ved å være sosialt tilbaketrukne, passive, tause, og engstelige, men forstyrrer sjeldent medelever e

 2. ”En for alle, alle for en!”

  Norheim, Marit ()

  Temaet for denne oppgaven er tilpasset opplæring. Temaet er interessant blant annet fordi det er ulike meninger om hva som må ligge til grunn for at prinsippet om tilpasset opplæring skal realiseres i undervisningen. Samtidig er de fleste teoretikere enige om at hva som er god tilpasset opplærin

 3. Lærer-elev relasjon

  Hovland, Anniken Torgerstuen ()

  Temaet for denne bacheloroppgaven er lærer-elev relasjon, og problemstillingen er: «Hva opplever enkelte lærere som viktig for å skape gode relasjoner til sine elever?» Grunnen til dette valget av tema og denne problemstillingen er at flere teoretikere og forskere hevder at en god lærer-elev r

 4. Relasjonen mellom lærer og elev

  Haanshuus, Eline Halaas ()

  Denne oppgave belyser den gode lærer – elev – relasjonen, altså hvordan denne relasjonen kan skapes, og hvilken betydning den har for elevenes læring. Dette vil bli sett opp mot på ulik relevant litteratur, som hva en god relasjon er, elevenes læringsutbytte, kommunikasjon og motivasjon. Me

 5. Lærer-elev-relasjoner – en observasjonsstudie i Uganda

  Sundberg, Anne-Marthe ()

  Temaet i denne oppgaven er lærer-elev-relasjoner. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se på hva som er viktig i et arbeid som lærer for å oppnå gode relasjoner til sine elever, og hvilke faktorer som er med på å påvirke dette. Temaet er interessant fordi det stadig blir