LUI - Student theses × Norskfaget|Digitale verktøy ×
4 results
  1. Bruk av digitale presentasjonsverktøy i norskfaget

    Dyrop, Jørgen ()

    Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer av fem norsklærere for å belyse problemstillingen: Har bruken av digitale presentasjonsverktøy den plassen den bør ha i norskundervisningen på mellom- og ungdomstrinnet? Funn fra disse intervjuene danner rammen for drøfting i lys av relevant teori.

  2. Bruk av digitale verktøy i religion, livssyn og etikk

    Søreide, Trude Myhre ()

    Oppgaven tar for seg bruk av digitale verktøy blant lærere i faget religion, livssyn og etikk og nytteverdien av disse vurdert av lærerne. Den viser også til læreplanen og den grunnleggende ferdigheten «å kunne bruke digitale verktøy». Videre behandler den tidsbruk blant lærere i arbeid me