Norskfaget ×
1 result
  1. Bruk av digitale presentasjonsverktøy i norskfaget

    Dyrop, Jørgen ()

    Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer av fem norsklærere for å belyse problemstillingen: Har bruken av digitale presentasjonsverktøy den plassen den bør ha i norskundervisningen på mellom- og ungdomstrinnet? Funn fra disse intervjuene danner rammen for drøfting i lys av relevant teori.