Naturfag ×
11 results
 1. Museum som læringsarena

  Lafkiri, Ibrahim ()

  Min bacheloroppgave er basert på en kvalitativ studie, hvor jeg har valgt å undersøke hvordan læring skjer utenfor klasserommet. Jeg har tatt utgangspunkt i Zoologisk museum i Oslo som en læringsarena, og bruker observasjon som metode for å samle inn data på hvordan museum kan fremme læring.

 2. Peer Instruction i ungdomsskolen

  Løken, Sigurd Skogholt ()

  I naturfagundervisningen i lærerutdanningen på Høyskolen i Oslo og Akershus var vi en gruppe studenter som ble introdusert for en undervisningsmetode kalt Peer Instruction. Peer Instruction er utarbeidet for å undervise på en slik måte at studenter øker forståelsen for faget. Den er først o

 3. Implementering av teknologi og design på ungdomsskulen

  Egeland, Sigrun ()

  I samband med innføringa av læreplanverket Kunnskapsløftet i 2006 kom det eit nytt, tverrfagleg emne fordelt på naturfag, matematikk og kunst og handverk. Emnet heiter teknologi og design (T&D), og har ikkje vore ein del av tidlegare læreplanar i Noreg. Denne oppgåva ser på korleis lærarar

 4. Forsøk i naturfagundervisningen – nødvendig eller ikke?

  Bolle, Marion ()

  Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen ”forsøk som metode i naturfagundervisningen – nødvendig eller ikke?” Formålet med oppgaven var å undersøke om det er nødvendig å bruke forsøk som metode i undervisningen. Jeg har valgt å fokusere på forsøk som en nødvendighet for å

 5. Teknologi og design – I hvilken grad motiveres elevene?

  Rusthaug, Mikael Vangen ()

  I oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad et teknologi og designprosjekt kan øke elevenes motivasjon. Jeg begrenset meg til elevenes motivasjon for naturfag, og elevenes motivasjon for temaet som prosjektet omhandlet. Samtidig fokuserer jeg på de elevene som ellers er umotiverte eller delvis m

 6. Vurdering i teknologi og design

  Strømmen, Terese ()

  Denne oppgaven tar for seg vurderingspraksis i det flerfaglige emnet teknologi og design som ble innført med Kunnskapsløftet 2006. Emnet er definert som et samarbeid mellom naturfag, matematikk og kunst og håndverk, og har ingen egen tradisjonell vurderingspraksis. Gjennom redegjørelse av teori

 7. Teknologi og design som kilde til motivasjon

  Sandum, Erik B. ()

  I denne teksten har jeg tatt for meg fagområdet teknologi og design, og sett på i hvilken grad det kan være med på å motivere en ellers umotivert elevgruppe. Det å definere umotivert er vanskelig, jeg har derfor valgt å konsentrere meg om de elevene som presterer svakt i skolens mer tradisjon

 8. Fordeler og ulemper forbundet med forsøk i naturfag

  Kvernbråten, Mia ()

  I denne bacheloroppgaven søkes hvilke fordeler og ulemper som er forbundet med forsøk i naturfag, med ønske om at jeg som fremtidig naturfagslærer skal ha et bevisst forhold til disse aspektene, og dermed få et bedre utgangspunkt som lærer. Gjennom kvalitative intervjuer av lærere og innhenti