Minoritetsspråklige elever ×
3 results
  1. Det flerkulturelle musikklasserommet

    Pedersen, Siv Elen ()

    I denne oppgaven ser jeg på hvordan musikklærere opplever det å ha musikktimer med flerkulturelle klasser. Jeg undersøker både hvilke særlige utfordringer denne situasjonen bringer med seg, og hvilke egne muligheter den åpner for. Et av mine hovedfunn er at mange musikklærere ikke vet hvorda

  2. Prosessorientert skriving og den minoritetsspråklige eleven

    Sandnes, Espen ()

    Det norske samfunnet er flerkulturelt og det preger den norske skolen. Med et flerkulturelt samfunn kommer også det språklige mangfoldet til uttrykk, og mange elever i skolen har et annet morsmål enn norsk. I denne oppgaven rettes fokuset mot skriftspråklig utvikling i norsk blant minoritetsspr