Matematikk ×
15 results
 1. TIMSS 2011 og svake resultater i algebra på 8. trinn

  Hannisdal, Arne ()

  Denne oppgaven handler om TIMSS-undersøkelsen i 2011 og resultatene i algebra for norske elever på 8. trinn. TIMSS 2011 er en forkortelse for Trends in International Mathematics and Science Study og er en internasjonal undersøkelse som ble gjennomført i 63 land i 2011 (Grønmo et al. 2012). I f

 2. Kommunikasjon i matematikktimen

  Voldner, Nora Heger ()

  I denne oppgaven tar jeg for meg hvordan lærere kan benytte helklassesamtalen for å styrke elevenes relasjonelle forståelse for temaet de lærer om. Jeg har observert tre forskjellige lærere i tre timer og gjort et intervju med den ene læreren. Jeg forsøker også å knytte lærerens samtalemø

 3. Fysisk aktiv læring i matematikk

  Gausdal, Ina ()

  Forskning viser at den norske skolehverdagen tradisjonen tro ofte foregår stillesittende i et klasserom. Samtidig snakkes det fra stadig flere hold om helhetlig læring og å ta i bruk kroppen i undervisningen. Jeg synes dette er et spennende tema, og ønsket selv å se hva slags effekt fysisk akti

 4. Konkreter – hvorfor og hvordan?

  Sjørbotten, Petter ()

  Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvorfor og hvordan lærere bruker konkreter på barneskolen. For å belyse problemstillingen ble kvalitativ metode benyttet gjennom intervju av tre informanter med solid erfaring fra matematikkundervisning på barneskolen. Funnene gjennom analys

 5. Utfordringer i matematikkfaget ved overgangen til mellomtrinnet

  Vasland, Kristine ()

  Tittelen på bacheloroppgaven er ”Utfordringer i matematikkfaget ved overgangen til mellomtrinnet”. Det gir problemstillingen ”Hvilke utfordringer er det i matematikkfaget ved overgangen fra småskoletrinnet til mellomtrinnet?”. Formålet er å undersøke hva som kan være årsaken til at ma

 6. Grunnleggende ferdigheter med vekt på å regne i alle fag

  Kjærland, Kristine ()

  Målet med denne oppgaven var å få et innblikk i de grunnleggende ferdighetenes plass i norsk skole med vekt på den grunnleggende ferdigheten å regne. Det er undersøkt hvordan lærere integrerer å regne i andre fag enn i matematikk. Det har blitt gjennomført seks intervjuer med lærere på ba

 7. Studenters opplevde matematikklærerkompetanse

  Birkeland, Katrine Berggren ()

  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan to studenter føler seg kompetente til å undervise i matematikk etter de har fullført den obligatoriske matematikkfagopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7. For å få et innblikk i hva matematikklærere trenger å kunne, tok jeg utgangspunkt i n

 8. Utfordringer og misoppfatninger knyttet til brøkbegrepet

  Ruth, Nina ()

  I denne bacheloroppgaven har jeg sett nærmere på utfordringer og misoppfatninger knyttet til brøkbegrepet for elever på mellomtrinnet. Jeg presenterer resultater fra en brøktest gitt til 675 elever på 6. og 7. trinn. På bakgrunn av mine funn redegjør jeg for noen punkter som som kan være a

 9. Nettbrett i matematikk - motiverende?

  Ligård, Mali ()

  27. januar 2010 lanserte Apple sitt første nettbrett. Fem år etter, er det blitt en trend at skoler initierer bruk av nettbrett for å støtte lærings- og undervisningsaktiviteter (Engen, Giæver & Mifsud, 2014, s. 70). Men hvordan påvirker dette egentlig motivasjonen til elevene? Denne oppgaven