Målsetting ×
3 results
  1. Målorientering eller prosessorientering? -En komparativ studie av to musikkprosjekter ved henholdsvis en montessoriskole og en offentlig grunnskole.

    Kjøge, Kristine ()

    Denne oppgaven tar for seg to musikkprosjekter ved henholdsvis en offentlig grunnskole og en montessoriskole. Disse prosjektene vil sammenliknes ut i fra deres ulike fokus; mål- og prosessorientering, gjennom observasjon og tekstanalyse som metoder. Det vil redegjøres for konsekvensene av disse ul

  2. Det kontroversielle biblioteket?

    Klette, Anders Tveit ()

    I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg en enkelt setning i Lov om folkebibliotek(folkebibliotekloven), kapittel 1, paragraf 1. Kapittel 1 tar for seg folkebibliotekenes formål og virksomhet, mens paragraf 1 peker på målsetningen til folkebibliotekene. Setningen som danner grunnlag for denne