Infiltrasjon ×
2 results
  1. Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima

    Young, Katarina, Elveland, Suzanne, Trømborg, Helga ()

    Klimaendringene, samt økt urbanisering og fortetting fører til at økte overvannsmengder må håndteres. Regnbed (eng.: rain garden, bioretention) er et tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Det er et beplantet, nedsenket bed i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltreres til gr

  2. Ventilering av heissjakt, en nødvendighet?

    Iseri, Magnus Hakan, Latibari, Sohrab Hydar, Jensen, Magnus J. ()

    Følgende problemstilling har blitt undersøkt: ”Som en del av arbeidet med å øke bygningers tetthet for å redusere energibruken, er det i denne oppgaven undersøkt om naturlig ventilering av heissjakt kan fjernes uten fare for liv og helse ved heisstans”. Luftskifte i de aktuelle heisene er