Elevvurdering ×
2 results
  1. Innsats i vurderingsarbeidet i kroppsøving

    Ottesen, Tor Hasli ()

    Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan ulike kroppsøvingslærere forholder seg til innsats som vurderingskriterium i kroppsøvingsfaget. Oppgaven handler om hvordan de tar i bruk elevenes innsats knyttet opp mot vurdering, og hvordan den enkelte lærer tolker bruken av innsats, og på hvilket v

  2. Vurdering av innsats i kroppsøvingsfaget

    Andersen, Heidi ()

    Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan forholder fire kroppsøvingslærere seg til innsatsbegrepet i vurderingsarbeidet på ungdomstrinnet?”. Ved hjelp av semistrukturert kvalitativt intervju samle jeg inn data, som jeg transkriberte og bearbeidet videre. Forskningen er basert på