Demokrati ×
5 results
  1. Demokratiforståing i skulen sine styringsdokument

    Forgard, Arne ()

    Theo Koritzinsky og Janicke Heldal Stray er to forskarar som peikar på at LK06 (Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006) til dels er motstridande når det kjem til korleis ein skal forstå demokratiomgrepet og medborgarskapsomgrepet. Generell del og føremålet med samfunnsfaget er i stor grad ko