Cape Town|Sør-Afrika|Pedagogikk ×
Page 5 of 107 results
 1. Lærer-elev relasjon

  Hovland, Anniken Torgerstuen ()

  Temaet for denne bacheloroppgaven er lærer-elev relasjon, og problemstillingen er: «Hva opplever enkelte lærere som viktig for å skape gode relasjoner til sine elever?» Grunnen til dette valget av tema og denne problemstillingen er at flere teoretikere og forskere hevder at en god lærer-elev r

 2. Praktisering av Ny GIV-undervisning på ungdomsskolen

  Røn, Ingrid ()

  Hele 30 % av elevene dropper ut av videregående skole. Ny GIV var et prosjekt for å snu denne trenden, og målet var å få 5 % av disse elevene til å bestå videregående opplæring innen 2015. Prosjektet varighet skulle være fra etter jul i 10. trinn og ut videregående opplæring. Lærerne og

 3. Teknologi og design – I hvilken grad motiveres elevene?

  Rusthaug, Mikael Vangen ()

  I oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad et teknologi og designprosjekt kan øke elevenes motivasjon. Jeg begrenset meg til elevenes motivasjon for naturfag, og elevenes motivasjon for temaet som prosjektet omhandlet. Samtidig fokuserer jeg på de elevene som ellers er umotiverte eller delvis m

 4. Utfordringer i matematikkfaget ved overgangen til mellomtrinnet

  Vasland, Kristine ()

  Tittelen på bacheloroppgaven er ”Utfordringer i matematikkfaget ved overgangen til mellomtrinnet”. Det gir problemstillingen ”Hvilke utfordringer er det i matematikkfaget ved overgangen fra småskoletrinnet til mellomtrinnet?”. Formålet er å undersøke hva som kan være årsaken til at ma

 5. ”Du er du og du duger”

  Johnsen, Johanne Skamfer ()

  Tittelen på oppgaven ”du er du og du duger”, beskriver i denne sammenheng hvordan barn bør få delta i undervisningen med sine forutsetninger, elevene skal føle at de mestrer. Problemstillingen for oppgaven lyder; Hvordan kan mill bidra til å tilpasse undervisningen til mangfoldet ? Formål

 6. Estetisk opplevelse i en målstyrt skole

  Nesdal, Johanne-Margrethe Kippersund ()

  I denne bacheloroppgaven i pedagogikk og elevkunnskap blir den estetiske opplevelsen, og dens rolle i skolen, forsøkt definert og drøftet i sammenheng med målstyringsprinsippet. Oppgaven er ev litterær art, og benytter seg av hermeneutisk metode.

 7. Lærerstudenters forventning om egen mestring

  Egeland, Ida ()

  I denne oppgaven har jeg undersøkt følgende problemstilling: Hvordan ser lærerstudenter med henholdsvis høy og lav motivasjon for læreryrket på sin egen mestringsforventning, og hva kan vi finne ut om vi bruker teori om self-efficacy på disse funnene? For å undersøke dette har jeg brukt kva

 8. IKT i Musikkundervisningen

  Moen, Vebjørn ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan lærere bruker teknologi i musikktimene på 5-10. trinn i den norske skolen. Grunnen til at jeg har valgt å rette min oppmerksomheten mot bruk av IKT i musikkundervisningen er fordi jeg over en lengre tidsperiode har hatt en spesiell interesse innenf

 9. Mindfulness i skolen

  Øinæs, Jannecke Steenfeldt-Foss ()

  Stressrelatert problematikk har fått en stadig større oppmerksomhet i skolen og sees gjerne i sammenheng med dagens raskt voksende teknologibaserte samfunn samt markedsøkonomiske orientering. Den svenske regjeringen ga blant annet ut en rapport i 2006 der de framla funn som viste at den svenske s

 10. Heteronormativitet i Osloskolen

  Bjørkgård, Per Eivind ()

  Tittelen på bacheloroppgaven er heteronormativitet i Osloskolen. Oppgaven er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Bakgrunnen for oppgaven er at jeg i praksis har opplevd at norsk skole i mange tilfeller er heteronormativ, og ønsket derfor å undersøke om dette kunne stemme. Problemstilli

 11. Tilpasset opplæring - Idealer vs. Realiteter

  Dahl, Benedikte ()

  Tittelen på oppgaven er “Tilpasset opplæring – Idealer vs. Realiteter” dette kommer fra problemstillingen min som lyder “Hvordan samsvarer idealet om tilpasset opplæring med realiteten i norsk skole?” Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan idealet om tilpasset opplæring kommer

 12. Foresattes ønsker om en leksefri hverdag

  Kristoffersson, Ragnhild Elin Tomren ()

  Gjennom arbeidet med denne oppgaven ønsket jeg å få et klarere bilde av hvilke faktorer som ligger til grunn når foresatte ønsker en leksefri hverdag for sine barn. Metoden jeg brukte for innsamling av data var kvantitativ. 140 respondenter med barn på femte til tiende trinn i grunnskolen svar

 13. Lærerens mestringsforventninger

  Malmo, Marie Snekkestad ()

  Som lærer spiller man en viktig rolle i mange elevers hverdag, oppvekst og liv. Lærerens forventning om å mestre arbeidet som lærer, er således viktig både for læreren, og for elevenes opplevelse av skolehverdagen. Elevenes læring synes å være et mye omdiskutert emne; i politikk, media, p

 14. Veiledning av nyutdannede lærere – en god investering

  Dyb, Ingrid Korsvold ()

  Problemstillingen min er som følger: hvorfor er veiledning viktig, og hvordan kan veilederen samt skolens rammevilkår være til hjelp for den nyutdannedes utvikling av en best mulig yrkespraksis? 2 I denne oppgaven vil jeg derfor starte med å fortelle om hva veiledningsordningene Kommunesektorens

 15. Lærer-elev-relasjoner – en observasjonsstudie i Uganda

  Sundberg, Anne-Marthe ()

  Temaet i denne oppgaven er lærer-elev-relasjoner. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se på hva som er viktig i et arbeid som lærer for å oppnå gode relasjoner til sine elever, og hvilke faktorer som er med på å påvirke dette. Temaet er interessant fordi det stadig blir

 16. (S)kjønnsdelt undervisning

  Dalevold, Amanda Granum ()

  Utgangspunktet for denne oppgaven er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner hos jenter og gutter i den norske grunnskolen. Oppgaven ser på ulike aspekter ved kjønnsdelt undervisning, og om dette kan være et tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i skolen. Gjennom dokumentanalyse blir ulike år