Cape Town|Sør-Afrika|Pedagogikk ×
Page 3 of 107 results
 1. Foreldre, en ressurs for barns læring?

  Håkonsen, Linda Sveiven ()

  Samarbeidet mellom skole og hjem er noe alle lærere må forholde seg til. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er med på å utvikle eleven både faglig og sosialt. Som foreldre har man et større ansvar for skolearbeid og faglig innhold enn man hadde tidligere. Denne endringen skjedde i samsvar

 2. Hvilke strategier utvikler gode lesere på mellomtrinnet?

  Kolnes, Shari Melody Therese ()

  Utdanningsdirektoratet beskriver læringsstrategier som en form for verktøy som elevene skal ta i bruk når de skal forstå tekster og hensikten med lesingen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fremholder fem grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i grunnopplæringen i skolen. Lesing er en a

 3. Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet

  Aasheim, Jens ()

  Denne oppgaven handler om hvordan læreren skal jobbe for å motvirke bråk og uro i klasserommet. I oppgaven vil jeg bruke betegnelsen lærings- og undervisnings hemmende atferd om bråk og uro. Oppgaven er basert både på teori som er utarbeidet av norske og internasjonale pedagoger og fagfolk,

 4. Lærerens relasjonskompetanse og klasseledelse

  Smestad, Hanne W. ()

  Klasseledelse og relasjoner er begreper som står svært sentralt i skolen, og er utgangspunktet for en god arbeidsdag både for lærer og elev. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom klasseledelse og relasjoner lærer og elev seg imellom. På hvilken måte kontakten virk

 5. Lekens betydning for faglig og sosial læring i skolen

  Borgedal, Kristin ()

  Formålet med denne oppgaven er å belyse lekens betydning for faglig og sosial læring i skolen, dette er også oppgavens problemstilling. Det er hovedsakelig lek i undervisning det er rettet fokus mot. For å svare på problemstillingen er det benyttet relevant litteratur. Det er også benyttet kv

 6. Fremtidens skole

  Vangstad, Knut Olav ()

  Utdanning har vært med å prege alle kulturer til alle tider. I vår tid er skolen satt i system, den avlaster familiene og er alle barn og unges inngangsport til livet. I denne oppgaven ønsker jeg å lete etter svar på hvordan det best mulig bør gjøres. Oppgaven er idealistisk og ønsker å sv

 7. Gutter med AD/HD i ungdomsskolen

  Østby, Øyvind Amundsen ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på hvordan tre erfarne lærere opplever at gutter med AD/HD ivaretas i ungdomsskolen. Siden jeg i praksisperiodene opplevde at lærerne møter disse elevene på svært ulike måter, ønsket jeg ved hjelp av brevmetoden å få større innsikt i hva lære

 8. Formativ vurdering – Hvordan den skal, bør og er

  Skogvold, Jostein Olaf ()

  Vurdering i den norske skolen er en rettighet elevene har, lovfestet i forskrift til opplæringslova. Vurdering består av to deler, underveis- og sluttvurdering (Forskift til opplæringslova, 2006). I følge John Hattie er tilbakemelding som et ledd i den formative vurderingen, en lærers fremste v

 9. Diskurser om flerspråklighet

  Arntsen, Hilde ()

  Dette er en bacheloroppgave med tittelen ”Diskurser om flerspråklighet”, som ble skrevet våren 2014. Oppgaven har et pedagogisk utgangspunkt der formålet har vært å belyse ulike diskurser rundt tema flerspråklighet. Metoden for å nå formålet har vært en tekst- og dokumentanalyse av uli

 10. Den minoritetsspråklige lærer – en utappet ressurs?

  Sharifi, Sahar ()

  Statistikken viser at tallet på minoritetsspråklige lærerstudenter og lærere er lavt, til tross for at Regjeringen gjennom en rekke dokumenter har påpekt viktigheten av de minoritetsspråklige lærerne i den norske skolen (Kunnskapsdepartementet, 2007; Meld. St. 6 (2012-2013), 2012; NOU 2011:14

 11. Lærer-elev-relasjoner – en observasjonsstudie i Uganda

  Sundberg, Anne-Marthe ()

  Temaet i denne oppgaven er lærer-elev-relasjoner. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se på hva som er viktig i et arbeid som lærer for å oppnå gode relasjoner til sine elever, og hvilke faktorer som er med på å påvirke dette. Temaet er interessant fordi det stadig blir

 12. Vi og de andre

  Aadnesen, Marie ()

  Seksualundervisning i norsk skole blir anklaget for å være heteronormativ. Kjønnsforskere og pedagoger sier at den fører en diskurs som skiller mellom det heteroseksuelle «vi-et» på den ene siden skal lære og tolerere «de andre» som bryter med heteronormen. Dette sies å være essensen i t

 13. Formativ vurdering som en vei til livslang læring

  Ottersland, Marie ()

  Selvregulerte elever kjennetegnes av et utvalg positive egenskaper og kan nærmest betegnes som idealelever. Jeg ønsket i min bachelor å se nærmere på hvordan lærere kan fremme selvregulerte elever gjennom sin praksis. Denne bacheloroppgaven er derfor sentrert rundt formativ vurdering og selvre

 14. Foresattes ønsker om en leksefri hverdag

  Kristoffersson, Ragnhild Elin Tomren ()

  Gjennom arbeidet med denne oppgaven ønsket jeg å få et klarere bilde av hvilke faktorer som ligger til grunn når foresatte ønsker en leksefri hverdag for sine barn. Metoden jeg brukte for innsamling av data var kvantitativ. 140 respondenter med barn på femte til tiende trinn i grunnskolen svar