Cape Town|Sør-Afrika|Pedagogikk ×
Page 2 of 107 results
 1. Lærerens relasjonskompetanse og klasseledelse

  Smestad, Hanne W. ()

  Klasseledelse og relasjoner er begreper som står svært sentralt i skolen, og er utgangspunktet for en god arbeidsdag både for lærer og elev. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom klasseledelse og relasjoner lærer og elev seg imellom. På hvilken måte kontakten virk

 2. Peer Instruction og Motivasjon

  Jonsrud, Siri ()

  Målet med denne oppgaven har vært å undersøke på hvilken måte undervisningsmetoden Peer Instruction(PI) kan påvirke elevers motivasjon. Eksperimentet har vært å sammenlikne ordinær undervisning med hovedsakelig forelesning og oppgavejobbing, med metoden PI. De to undervisningsmetodene, har

 3. Følelser i skolen

  Berg, Rut-Elise ()

  I dagens klasserom er det mange ting en elev må mestre for å få en god skoletilpasning; sitte i ro, rekke opp hånda, etablere vennskap og snakke høflig til læreren. For å klare alt dette må elevene klare å håndtere følelsene som kommer opp på en slik måte at det ikke står i veien for e

 4. Relasjonen mellom lærer og elev

  Haanshuus, Eline Halaas ()

  Denne oppgave belyser den gode lærer – elev – relasjonen, altså hvordan denne relasjonen kan skapes, og hvilken betydning den har for elevenes læring. Dette vil bli sett opp mot på ulik relevant litteratur, som hva en god relasjon er, elevenes læringsutbytte, kommunikasjon og motivasjon. Me

 5. Skole-hjem samarbeid rundt elever med atferdsvansker

  Solli, Amund ()

  Tema i denne bacheloroppgaven omhandler skole-hjem samarbeidet med foreldre som har barn med atferdsvansker. Formålet med oppgaven er å øke egen bevissthet og kunnskap om tema. Det er i oppgaven lagt et særlig fokus på systemanalyse i forhold til elever med utagerende atferdsvansker og hvordan

 6. Atferdsvansker i klasserommet

  Lauvli, Lina Margrethe ()

  Kunnskapsdepartementet (2009) skriver at ut i fra flere vestlige undersøkelser kan man anslå at opp mot 30% elever vil oppleve atferdsvansker i løpet av sin skolegang. Enten om det er undervisnings- og læringshemmende atferd, norm- og regelbrytende atferd eller alvorlig atferd som fysisk vold el

 7. Diskurser om flerspråklighet

  Arntsen, Hilde ()

  Dette er en bacheloroppgave med tittelen ”Diskurser om flerspråklighet”, som ble skrevet våren 2014. Oppgaven har et pedagogisk utgangspunkt der formålet har vært å belyse ulike diskurser rundt tema flerspråklighet. Metoden for å nå formålet har vært en tekst- og dokumentanalyse av uli

 8. Lek som læringsarena

  Melum, Hilde ()

  Lek som læringsarena – Hvilken plass har lek i norsk grunnskole? Denne oppgaven tar for seg lekens plass i grunnskolen, med særlig fokus på småtrinnet. Utgangspunktet for problemstillingen er dagens politiske fokus på de faglige ferdighetene i skolen. Med dette i bakhodet har forfatteren sett

 9. Lærere i arbeid for økt elevmotivasjon

  Chabab, Josef ()

  ”Temaet for denne bacheloroppgaven er elevers motivasjon for skolearbeid. Formålet vil være å se hvordan en som lærer kan arbeide for å stimulere til økt motivasjon hos barna. Elevmotivasjonen kan være et omfattende begrep som kan være vanskelig å forstå da den ofte trigges ulikt hos den

 10. ”En for alle, alle for en!”

  Norheim, Marit ()

  Temaet for denne oppgaven er tilpasset opplæring. Temaet er interessant blant annet fordi det er ulike meninger om hva som må ligge til grunn for at prinsippet om tilpasset opplæring skal realiseres i undervisningen. Samtidig er de fleste teoretikere enige om at hva som er god tilpasset opplærin

 11. Gjøres det nok?

  Arnesen, Kaare Wilberg ()

  Med denne oppgaven ønsker jeg å belyse hvordan elever med nedsatt funksjonsevne inkluderes i kroppsøvingsundervisningen. Et tema jeg mener får for lite fokus i skolen. Egne erfaringer og observasjoner gjorde at jeg ønsket å skrive en bacheloroppgave om dette. For å belyse tema har jeg gjennom

 12. Tilskuer i egen kroppsøvingstime: forklaringer på inaktivitet

  Steffens, Ida Amalie Hedegaard ()

  Denne oppgaven tar for seg elever som er inaktive i kroppsøving. Målet er å finne ut hvorfor elevene velger å heller se på undervisningen enn å delta, selv om de har fysiske forutsetninger for å delta. For å finne svar på dette har intervju blitt benyttet som forskningsmetode. Intervjuobjek

 13. Profesjonsetikk for lærere

  Amland, Silje ()

  Dette er et kvalitativt studie som tar for seg temaet profesjonsetikk for lærere. Jeg har i oppgaven analysert Lærerprofesjonens etiske plattform for å undersøke hvordan dokumentets innhold kan forstås og etterleves blant lærere. Dataene fra analysen har jeg drøftet opp imot teori som base

 14. Hvilke strategier utvikler gode lesere på mellomtrinnet?

  Kolnes, Shari Melody Therese ()

  Utdanningsdirektoratet beskriver læringsstrategier som en form for verktøy som elevene skal ta i bruk når de skal forstå tekster og hensikten med lesingen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fremholder fem grunnleggende ferdigheter som skal utvikles i grunnopplæringen i skolen. Lesing er en a

 15. Ute av syne, ute av sinn – om innagerende atferd i skolen

  Myrseth, Sunniva ()

  I dagens skole er det et problem at elever som viser utagerende atferd får mesteparten av lærerens oppmerksomhet. Elever som viser innagerende atferd blir bagatellisert og ignorert, til tross for at forskning viser at denne atferden omtrent er like vanlig som utagerende. De sitter jo bare der og g