Research report ×
Page 2 of 106 results
 1. Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter

  Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ()

  I en studiesituasjon kreves kommunikativ kompetanse i vid forstand. Denne boka gir innblikk i den tekstlingvistiske kompetansen hos tospråklige studenter i profesjonsutdanninger. Hva utfordrer studentene i forståelse og skriving av akademiske tekster? Kan mangler i tekstkompetansen gjøre fagforst

 2. Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?

  Bakken, Anders, Hyggen, Christer ()

  Denne rapporten handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. I rapporten studerer vi de 20 største innvandrergruppene i videregående opplæring, og ett av funnene er at det er store karakterforskjeller mellom de ulike gruppene. Målet med rapporten er å få mer kunnskap om h

 3. Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv

  Horndalen, Bjørn (red), Torp, Tor Rynning (red) ()

  Vernepleierens yrkesutøvelse og -kompetanse handler om å tilrettelegge tjenester og tiltak for mennesker med ulike funksjonsvansker, hvor mennesker med psykisk utviklingshemming står sentralt. I antologiens 14 artikler diskuteres etikk, historie, omsorg, miljøarbeid, livskvalitet, bruk av tvang

 4. Mastergradshåndboken : sammenhenger mellom form, innhold, vurdering

  Askerøi, Else ()

  Denne håndboka fokuserer på hva og hvordan du kan kommunisere til leserne gjennom masteroppgaven, og på sammenhenger mellom innhold, form og vurdering. En enhetlig og bevisst utforming og redigering av teksten vil øke leservennligheten og støtte opp om det vitenskapelige innholdet. Forslag til

 5. Ny kurs... eller bare et nytt kurs: yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole - med særlig fokus på relevans, mening og medvirkning. FoU-rapport 2006/2007

  Hartviksen, Marit Anne, Stålhane, Jan, Kversøy, Kjartan Skogly ()

  Stortingsmelding 30 (2004-2004), Kultur for læring, gir klare føringer for hvordan utvikle og oppnå en mer yrkesrelevant og personlig relevant grunnopplæring i norsk skole. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er et læreplandokument utviklet i lys av tankene fra Stortingsmelding 30. Kunnskapsl

 6. Mat, måltid og moral - hvordan spise rett og riktig?

  Bugge, Annechen Bahr ()

  Matforbruk er i økende grad blitt et spørsmål om ansvar og omsorg. I den nyliberalistiske retorikken blir forbrukerne hele tiden oppfordret til å handle sunne, naturlige, økologiske, etiske produkter, samt å unngå billig, masseprodusert mat (hvor gjerne sukker, fett og salt er hovedingrediens