SAM - Student theses ×
Page 9 of 455 results
 1. Forfattere og Fanfiction - Leser, fan og medskaper

  Seljenes, Ylva Petrikke A ()

  Tradisjonelt har skillet mellom forfatter og leser vært lett å forholde seg til, og den narrative transaksjonen har gått en vei – fra forfatter til leser. Dette skillet er i ferd med å endre seg i det lesere blir fans og fans blir medskapere og forfattere selv. I det moderne litterære landska

 2. With these two hands my mother holds me, cares for me, this i love. But With these two hands my mother hits me-this i hate. En oppgave om foreldreveiledning som forebyggende tiltak i etniske minoritetsfamilier som praktiserer oppdragervold.

  Sengor, Abbi ()

  Temaet jeg ønsker å belyse i min bacheloroppgave er foreldreveiledning som forebyggende tiltak i møte med etniske minoritetsforeldre som praktiserer oppdragervold. Ettersom jeg er oppvokst i Norge med foreldre som har røtter fra Gambia, har jeg i min oppvekst vært preget av normer og verdier k

 3. Aktivitetsprediksjon for nyetablerte bedrifter: Hvor godt kan man predikere fremtidig status for nyetablerte bedrifter basert på regnskapsinformasjon?

  Syvertsen, Kristin Sudbø, Strømmen, Tonje Margarita ()

  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvor godt man kan predikere fortsatt aktivitet for nyetablerte bedrifter basert på regnskapsinformasjon, hvilke variabler som har størst påvirkning, og om et normalfordelt utvalg gjennom transformasjon kan gi en bedre prediksjonsmodell. På bakgrunn a

 4. Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til psykiske lidelser "Hvor mye koster det for samfunnet at deler av den norske arbeidsstyrken lider av angst og depresjoner?"

  Holmer, Silje Nord, Horntvedt, Ingrid Johanne Schøyen ()

  Store deler av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angstlidelser og depressive lidelser er to av de vanligste gruppene psykiske lidelser. I løpet av livet vil rundt en av fire rammes av en angstlidelse, og en av fem av depresjon. Et stort antall mennesker med ang

 5. Flerkulturelle kvinners innpassprosess i norsk arbeidsliv.

  Jakobsen, Julie Merete, Reilstad, Helena ()

  Denne oppgaven kartlegger hvilke faktorer som virker hemmende og fremmende i en innpassprosess for flerkulturelle, høyt utdannede kvinner. Oppgaven setter også fokus på hvor nødvendig det er med organisasjoner som arbeider for mangfold i norsk arbeidsliv. Vår problemstilling er som følger: Hva

 6. Norges utenrikshandel og den handelsbaserte gravitasjonsmodellen

  Thomassen, Christian ()

  Denne bacheloroppgaven undersøkte om det er en sammenheng mellom den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og Norges bilaterale handel av varer med OECDlandene. Modellen er mye anvendt til å forklare handel mellom land, mye fordi den er enkel å bruke, samt dens høye forklaringskraft. Formålet med

 7. Terrordekning på våre premisser med de andre på avstand

  Skaotheim, Hanna ()

  I mars 2016 skjedde det en rekke terrorangrep både i og utenfor Europa. Tre av byene som ble rammet var Brussel i Belgia, Ankara i Tyrkia og Grand-Bassam i Elfenbenskysten. Alle terrorangrepene ble dekket av norske medier, men hvordan de ble dekket varierte. Undersøkelsen viser hvordan mediehusene

 8. Virkninger av rentebegrensningsregelen

  Khan, Nimra Ummear, Bhatti, Naila Farid ()

  Denne oppgaven omhandler rentebegrensningsregelen og tar for seg i hvilken grad regelen vil påvirke norske selskaper. Problemstillingens ordlyd er: Virkninger av rentebegrensingsregelen. Vi begynner med å introdusere regelen, og tar for oss formålet med den. Videre belyser vi hovedtrekkene ved be

 9. Er strategisk planlegging nyttig for kommune-Norge?

  Kolukcija, Adnan, Micallef, Katerina Marie ()

  Denne oppgaven handler om bruken av strategisk planlegging i norske kommuner. Vi utforsker hvilken nytte strategisk planlegging har som et styringsverktøy for offentlig sektor, hvordan den brukes av ulike kommuner, og hvilken rolle (om noen) kommunenes størrelse og økonomiske handlefrihet har på

 10. Hva er verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ASA per 31.12.2015?

  Mjølnerød, Pernille, Sæterlid, Silje Holmen ()

  Formålet med denne oppgaven er å finne en verdi på det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. På bakgrunn av dette har vi utformet problemstillingen: ”Hva er verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ASA per 31.12.2015?” For å svare på problemstillingen har vi brukt kontantstrøm