SAM - Student theses ×
Page 9 of 456 results
 1. Hvordan påvirker internasjonalisering av norskeide selskaper i maritim- og offshoresektoren sysselsetting og kunnskapsoverføring i Norge?

  Mehic, Asaki, Meisel, Christin ()

  Bakgrunn: Etter funn av Ekofiskfeltet i 1969 startet det ”norske olje- og gasseventyret”, og i 2012 sto offshoresektoren for hele 23 prosent av Norges verdiskaping. Internasjonaliseringens påvirkning på det norske næringslivet har blitt sterkere i løpet av de siste tiårene, og bedrifter må

 2. Hvilket forhold har nordmenn til tax free-handel ved flytransport, og hva skiller handlemønsteret på avgang og ankomst?

  Engebråten, Linda, Skjønsberg, Maria Bones, Stordah, Stine Hafstad ()

  Denne oppgaven tar for seg fenomenet tax free og nordmenns forhold til denne type handel, samt å avdekke potensielle ulikheter i handlemønsteret ved de respektive butikkene på avgang og ankomst. Hensikten var å kartlegge disse forskjellene for å bedre forstå hvorfor og hvordan de oppstår. Vi

 3. Analyse av Sevan Marine ASA

  Landsverk, Jenny K. Faleide, Sogn, Joachim ()

  Denne oppgaven tar for seg en fundamental analyse av Sevan Marine ASA for å finne ut om selskapet er en fornuftig investering. Selskapet vil bli analysert gjennom en strategisk og en finansiell del. Først blir Sevan Marine presentert slik at leseren får innblikk i selskapet som helhet. Deretter v

 4. Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er det en forskjell på hva kvinner og menn motiveres av?

  Grønvold, Karoline ()

  Denne oppgaven tar utgangspunkt i motivasjonsteori for å forklare hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Problemstillingen jeg har jobbet ut i fra er: «Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og

 5. På grunn av din interesse for … En undersøkelse av Fjernsynsteaterets SIFT-poster og deres overføringsverdi til et anbefalingssystem

  Karlsen, Pernille Iljena, Musæus, Caroline Johansen, Holm, Rachel Marie ()

  I denne oppgaven har vi valgt å se på NRK sine SIFT-poster, og overføringsverdien de kan ha til et anbefalingssystem. NRK er i en prosess der de legger ut alt de har av programmer på nettsiden sin, det vil da være et naturlig neste steg å kunne tilby brukerne sine en anbefalingstjeneste. Da vi

 6. Samfunnsøkonomiske virkninger av patenter på legemidler

  Jelsness, Tone Sylvia ()

  denne oppgaven tar jeg i bruk veletablert samfunnsøkonomisk teori for å svare på følgende problemstilling: hva er de samfunnsøkonomiske virkningene av patent på legemidler? Jeg tar utgangspunkt i målkonflikten mellom fokuset på å skape samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet veid opp

 7. Det kontroversielle biblioteket?

  Klette, Anders Tveit ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg en enkelt setning i Lov om folkebibliotek(folkebibliotekloven), kapittel 1, paragraf 1. Kapittel 1 tar for seg folkebibliotekenes formål og virksomhet, mens paragraf 1 peker på målsetningen til folkebibliotekene. Setningen som danner grunnlag for denne

 8. En effektiv NAV Forvaltning

  Bustillo, Latimah Leguizamo, Mohammad, Eman ()

  Vi skal kartlegge endringene i NAV ytelsesforvaltning knyttet til bruk av ressurser, siden 2012. Vi benytter oss av bemerkningene i Riksrevisjonens rapport fra 2011- 2012, for å sammenligne med data vi fremskaffer. Hensikten er å finne endringer i ytelsesforvaltningen som kan ha påvirket effektiv

 9. Motivasjon blant ledere i norsk helsevesen

  Kværneng, Charlotte, Torp, Mia, Lorentsen, Mona ()

  I denne oppgaven tar vi for oss motivasjon hos ledere innenfor privat – og offentlig sykehus, samt privat med offentlig støtte. Vår problemstilling er som følgende: ”Hva motiverer ledere i norsk helsevesen, og er det forskjeller mellom privat og offentlig sektor?” Formålet med denne oppg

 10. Refleksjonsnotat: kortfilmmanus i sjangeren drama

  Stephens, Solveig Nuin ()

  Jeg har som min produksjonsoppgave valgt å skrive et kortfilmmanus i sjangeren drama. I denne produksjonsrapporten vil jeg gjøre rede for metoden i arbeidet, skissere min produksjonsprosess og analysere og evaluere det ferdige medieproduktet og arbeidsprosessen bak. Som problemstilling for produks

 11. Først og fremst artist - ikke først og fremst kvinne. Hvordan er mediene og musikkjournalistikken med på å underbygge stereotypier om kjønn hva gjelder kvinners rolle i musikkbransjen?

  Berg, Eline Kjøl ()

  Dette forskningsprosjektet er min bacheloroppgave og avsluttende del av min 3-årige utdanning i Medier og Kommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). I denne oppgaven belyser og problematiserer jeg mangelen på likestilling i norsk musikkliv, og medienes rolle og ansvar, her jeg diskute

 12. Hvordan har gasellebedrifters finansielle forhold utviklet seg etter tildeling av gasellestatus sammenlignet med normalforetak, og hvor godt vil det la seg gjøre og predikere konkurs for gasellebedrifter?

  Hagen, Magnus Marthinussen, Mogstad, Martin Eggen, Hsu, Yi Wei ()

  Hensikten med vår oppgave var å finne ut om det eksisterte forskjeller i de finansielle forholdene hos bedrifter som har opplevd en kraftig vekstperiode, og sammenligne funnene våre opp mot foretak som ikke har opplevd tilsvarende vekst. Videre ønsket vi å finne ut av om hvor godt det lot seg g