SAM - Student theses ×
Page 8 of 455 results
 1. Lønnsomhetsanalyse av Teliasonera sitt oppkjøp av Tele2 Norge AS

  Haugen, Martin Aamodt, Bjerke, Lars Sebastian ()

  Oppgaven har som formål å finne verdien av Teliasonera AB sitt oppkjøp av Tele2 Norge AS. Vi har tenkt med denne oppgaven å finne ut hva som får Teliasonera AB til å kjøpe Tele2 Norge, istedenfor å heller satse på å stjele kunder gjennom deres egne selskap Chess og Netcom på lang sikt. Fo

 2. Karrierekvinners tanker om hvorfor det er færre kvinnelige ledere enn menn ”Vi må slutte med den at vi ikke er bra nok. Vi er så utrolig bra”

  Oddsett, Helene Louise Hammervold, Blindheim, Cecilie Bech ()

  I denne oppgaven tar vi for oss ulike tanker og holdninger som kvinnelige toppledere og mellomledere har i forhold til kjønnsfordeling i næringslivet. Formålet med oppgaven er å undersøke hva som påvirker kvinners motivasjon til å ta topplederstillinger i finansbransjen. I tillegg har vi unde

 3. ROBEK listen - en straff eller et gode?

  Olsen, Ida Cecilie ()

  Temaet for denne oppgaven har vært hvordan kommuner forholder seg til: Registeret Om Betinget Godkjenning og Kontroll. Heretter benytter jeg akronymet; ROBEK-listen, som benevnelse. ROBEK-listen er et register over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse. Registeret er ment som ett styring

 4. Utbrenthet - en kvalitativ studie blant lærere

  Reierstad, Ingrid Åstveit ()

  Formål: Hovedformålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke blant et utvalg lærere om de opplever at det er en sammenheng mellom forventningene de opplever fra sine ledere og deres erfaringer med utbrenthet. Metode: Det ble brukt en kvalitativ tilnærming for å gjennomføre intervjuer blan

 5. Innføring av Lean i Jadarhus

  Hoelgaard, Stian ()

  Jadarhus Gruppen AS er et byggefirma som driver med nybygg og rehabilitering. De har nå innført lean i bedriften. Grunnen til dette er for at de skal kunne drive mer effektivt, noe som vil øke konkurransedyktigheten og forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Lean begrepet ble allment kjen

 6. Digitalisering av Klipparkivet i biblioteket ved Oslo Museum

  Attramadal, Soffi Beatriz ()

  Denne bacheloroppgavens formål er å undersøke hvorfor det er viktig å digitalisere Klipparkivet ved Oslo Museums bibliotek, med fordeler og ulemper som følge av en slik prosess. For å finne svar på problemstillingen er det benyttet kvalitativ metode. Fire informanter innen- og utenfor Oslo M

 7. Arkiv- og historieformidling. En side av samme sak?

  Ahola, Stina Marianne Opsjøn ()

  Denne oppgaven tar for seg formidling i arkivsektoren og undersøker både hvordan formidlingsbegrepet brukes i praksis og hvordan det kan forstås teoretisk. Med utgangspunkt i hermeneutisk metode tolkes begrepet formidling slik det blir fremstilt i arkivfaglig litteratur og slik arkivarer som jobb

 8. Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte?

  Baakind, June, Baakind, Ida ()

  Hvordan påvirket omorganiseringen ved Sentraloperasjon på Akershus Universitetssykehus de ansatte på avdelingen?SOP gjennomgikk en omorganisering høsten 2013, og begynte med ny struktur januar 2014. Medarbeiderundersøkelsen som var gjennomført i september 2014, viste nedgang på mange områder

 9. Seniorer i arbeidslivet

  Dybvik, Frida Myrstad, Bergum, Caroline Nesjem, Røsok, Ulv Holmer ()

  ”Hvilke forhold på arbeidsplassen motiverer seniorer til å bli i arbeid, og hvordan henger dette sammen med IA-avtalen?” I denne oppgaven vil vi undersøke hvilke holdninger de ansatte har til IA-tiltak. Hva er det som motiverer seniorer til å bli i arbeid og hvordan henger dette sammen med o

 10. Økonomijournalisters utdanning En undersøkelse av utdanningsbakgrunnen til økonomijournalister i Dagens Næringsliv og Finansavisen, og preferanser hos redaksjonelle ledere.

  Hegnar, Margrethe ()

  I de fleste profesjoner stilles det spørsmål om hvordan profesjonsutdanningen skal være. I journalistverdenen stilles det i tillegg spørsmål om journalistutdanningen er det som kvalifiserer best for yrket (Bjørnsen, 2003: 5). Spørsmålet stilles fordi yrket ikke har en beskyttet tittel, og de

 11. CNN på Snapchat: Remediering eller?

  Ertesvåg, Oda Ruggesæter ()

  I januar 2015 erklærte det amerikanske nyhetsselskapet Cable News Network (CNN) at selskapet ville utvide sine tjenester til en ny digital plattform. CNN skulle begynne med å publisere nyheter på Snapchat. En relativt ny mobilappllikasjon og sosialt medium som først og fremst henvender seg til e

 12. Emneord for barns behov

  Guleng, Gøril Elisabeth ()

  Denne oppgaven undersøker tendenser i utformingen av emneordene på skjønnlitterære barnebøker i publikumskatalogene til folkebibliotekene i København, Stockholm og Oslo. Emneordene blir deretter analysert med tanke på barns behov for gjenfinning av skjønnlitteratur. I undersøkelsen sorteres

 13. Omdømme og omdømmehåndtering i NAV: Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?

  Stensrud, Hege, Notøy, Fredrik Ingeborgvik ()

  På bakgrunn av temaet vi har valgt har vi kommet frem til følgende problemstilling: «Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?» Mer presist skal vi undersøke om NAV kan lære fra andre virksomheter når det gjelder omdømmehåndter