TKD - Student theses ×
65 results
 1. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

  Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

  I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene

 2. Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil

  Moltke-Hansen, Charlotte L., Park, Katrine, Svardal, Mats ()

  Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til behovet. Målinger på Rosenholm Campus viser TTD-diffusoren har en god omrørin

 3. Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll

  Sørlie, Julie, Ullah, Samee, Hamang, Kristian, Jarnskjold, Nils M Tobias ()

  Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for implementering av digitale verktøy for å effektivisere kontrollen. I start

 4. Et nyskapende og praktisk undervisningsopplegg for varmepumper

  Helstrup, Anders, Bolstad, Ole A., Aw-Abdi, Mohamed ()

  Hensikten med hovedprosjektet var å optimalisere varmepumpeundervisningen for førsteårsstudenter på linja for Energi- og miljø i bygg, ved HiOA. Prosjektgruppa har utviklet og gjennomført to forelesninger og én laboratorieøvelse. Opplegget ble evaluert og nødvendige forbedringer ble derette

 5. Fungerer isolatene på Ullevål sykehus slik de skal?

  Toppe, Karoline, Neegaard, Camilla ()

  Målet med oppgaven var å undersøke om fire tilfeldig utvalgte isolat på Ullevål sykehus hindret smitte som de skulle og samtidig hadde et godt inneklima for pasienten. Isolatene lå i to ulike bygg, på barnesenteret og i medisinsk bygg. For å nå målet ble det gjort befaringer, målinger og

 6. Termisk ytelse for bygninger implementert med Phase Change Material

  Nilsen, Joakim Rud, Holmeide, Christian Ulrik ()

  Denne rapporten tar for seg hvordan et byggs termisk ytelse endres når PCM implementeres i fasaden. Høgskolens eget inneklimarom har blitt benyttet til eksperimentene, ved hjelp av et egenkonstruert veggsegment. Dette ble gjennomført med et nordisk klima i tankene, simulert ved utetilstander på

 7. Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter

  Belibi, André Ulrich, Haile, Mathiewos Raesu, Ghebreselasie, Hanibal Muruts ()

  Dette prosjektet handler om å undersøke hva som er dagens utfordringer ved prosjekteringsprosesser i ombyggingsoppdrag i byggebransjen, og komme med forslag til hvordan disse prosessene kan forbedres. Ved å gjennomføre oppgaven vil gruppemedlemmene få økt kunnskap om hvordan prosjekteringsarbe

 8. Er krav til et godt energimerke like strengt for alle bygningskategorier?

  Holth, Ellen, Hox, Pernille Stang, Ingvaldsen, Stian Østvoll ()

  I forbindelse med hovedprosjektet ble det tatt kontakt med Erichsen & Horgen AS og det ble utarbeidet en oppgavetekst som omhandlet karaktersystemet i NVEs energimerkeordning. Grunnlaget for rapporten var SINTEF sine SIMIEN filer for de forskjellige bygningskategoriene. Disse filene bygger på TEK

 9. Fordeler med prosjektstyringsmodeller

  Godell, Camilla, Haug, Andreas, Gade, Rachel Victoria ()

  Oppgaven heter fordeler med prosjektstyringsmodeller. Temaet vårt er bruken av prosjektstyringsmodeller i bygge- og anleggsprosjekter. Formålet med oppgaven er å belyse hva slags fordeler prosjektstyringsmodeller kan gi i byggeprosjekter. Vi har strukturert arbeidet vårt etter Rambølls prosjekt

 10. Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder : en case med Gantt, flowline og 4D BIM

  Stenberg, Cathrine Høglo, Skaug, Lars Marius Brovold, Fjeld, Hanne Pretorius ()

  Denne bacheloroppgaven er utarbeidet vårsemesteret 2015 av ingeniørstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med BundeBygg AS. Tittelen på oppgaven er: Visuell sammenligning mellom ulike planleggingsmetoder. Denne oppgaven vil omhandle fremdriftsplanlegging i byggebransjen og ta for

 11. Flomveier og LOD-tiltak for overvannshåndtering i Oslo

  Madsen, Simen Ellingsen, Martinsen, Jon Eirik, Mittet, Jonas Staven ()

  Dette er et avsluttende prosjekt i forbindelse med ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er utarbeidet i samarbeid med Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune. Rapporten tar for seg flomveier, tiltak for håndtering av overvann tilknyttet flomveiene og forslag til et egendefine

 12. Bruk av droner i vegprosjekter

  Engebretsen, Nikolai S., Holter, Ida H., Søråsen, Rudi A. ()

  Rapporten tar for seg hvordan masseberegninger kan gjennomføres ved bruk av droner, og om de kan benyttes til dokumentasjon og oppfølging. Det er også sett på hvordan droner kan benyttes for å samle inn grunnlagsdata til prosjektering. Rapporten inneholder intervjuer og et forsøk med massebere

 13. Ingeniør Lages gassturbin

  Håheim, Fredrik, Mir, Imran, Svenn, Greger ()

  Før oppgavens start, satte vi oss mål mål om å forstå gassturbinens virkemåte, gjøre en forenklet termodynamisk analyse av gassturbinen, undersøke hva som er spesielt med Lages gassturbin, og hvordan disse egenskapene vil påvirke den termodynamiske virkningsgraden. Vi har sett på en ideell

 14. Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg

  Halvorsen, Henriette, Valdemarsson, Teresa, Skregelid, Stine Lise F., Veddeng, Ingvild ()

  I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; Schild-Gordon-Ng, Carnot COP. Resultatene av analysen belyser størst samsvarigh

 15. CFD simulering av en plan solfanger i Star CCM+

  Goldenheim, Andreas Søraas ()

  En solfanger består av en absorbator som transporterer solvarme til et fluid. Det ble anvendt simuleringsprogrammet Star CCM+ til å beregne varmetransport og virkningsgraden til en solfanger uten dekkglass og en solfanger med dekkglass. Resultatene viste at det var mulig å synligjøre økt virkni