TKD - Student theses ×
77 results
 1. Nettverksbuebro i Sifjorden

  Kjetså, Espen, Hyseni, Valon, Kolstad, Feyu Kebede ()

  Statens vegvesen har besluttet å bygge en buebro med vertikale kabler og et hovedspenn på 45 meter, som en del av en 400 meter lang fjordkrysning over Sifjorden i Troms fylke. Denne oppgaven omhandler dimensjoneringen og utformingen av en nettverksbuebro med et hovedspenn på 80 meter over samme f

 2. Ingeniør Lages gassturbin

  Håheim, Fredrik, Mir, Imran, Svenn, Greger ()

  Før oppgavens start, satte vi oss mål mål om å forstå gassturbinens virkemåte, gjøre en forenklet termodynamisk analyse av gassturbinen, undersøke hva som er spesielt med Lages gassturbin, og hvordan disse egenskapene vil påvirke den termodynamiske virkningsgraden. Vi har sett på en ideell

 3. Elektromagnetiske felt i bygninger

  Bryn, Lars Petter Furuheim, Dyrkolbotn, Ørjan ()

  Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning. Oppgaven tar for seg dannelse av elektriske- og magnetiske felter fra høyspentledninger, mobiltelefoni og wlan. Det er spesielt størrelsen og avstandsavhengigheten til disse feltene som er belyst i opp

 4. CFD simulering av en plan solfanger i Star CCM+

  Goldenheim, Andreas Søraas ()

  En solfanger består av en absorbator som transporterer solvarme til et fluid. Det ble anvendt simuleringsprogrammet Star CCM+ til å beregne varmetransport og virkningsgraden til en solfanger uten dekkglass og en solfanger med dekkglass. Resultatene viste at det var mulig å synligjøre økt virkni

 5. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

  Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

  I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene

 6. Fungerer isolatene på Ullevål sykehus slik de skal?

  Toppe, Karoline, Neegaard, Camilla ()

  Målet med oppgaven var å undersøke om fire tilfeldig utvalgte isolat på Ullevål sykehus hindret smitte som de skulle og samtidig hadde et godt inneklima for pasienten. Isolatene lå i to ulike bygg, på barnesenteret og i medisinsk bygg. For å nå målet ble det gjort befaringer, målinger og

 7. Implementering og tilpasning av digitale samarbeidsmetoder i prosjekteringen av infrastrukturprosjekter

  Lindberg, Mats Gjestrum, Hepsøe, Per Martin, Nyman, Anna Sofia ()

  I denne oppgaven ønsker forfatterne å undersøke bruken av ICE-metodikk, i BIM-prosjekter på infrastruktursiden hos rådgivende ingeniør. I utformingen av intervjuer og systematisering av resultater tok forfatterne i bruk teorien Diffusion of Innovations. Resultater av intervjuer har blitt tolke

 8. Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter

  Belibi, André Ulrich, Haile, Mathiewos Raesu, Ghebreselasie, Hanibal Muruts ()

  Dette prosjektet handler om å undersøke hva som er dagens utfordringer ved prosjekteringsprosesser i ombyggingsoppdrag i byggebransjen, og komme med forslag til hvordan disse prosessene kan forbedres. Ved å gjennomføre oppgaven vil gruppemedlemmene få økt kunnskap om hvordan prosjekteringsarbe

 9. Fordeler med prosjektstyringsmodeller

  Godell, Camilla, Haug, Andreas, Gade, Rachel Victoria ()

  Oppgaven heter fordeler med prosjektstyringsmodeller. Temaet vårt er bruken av prosjektstyringsmodeller i bygge- og anleggsprosjekter. Formålet med oppgaven er å belyse hva slags fordeler prosjektstyringsmodeller kan gi i byggeprosjekter. Vi har strukturert arbeidet vårt etter Rambølls prosjekt

 10. Flomveier og LOD-tiltak for overvannshåndtering i Oslo

  Madsen, Simen Ellingsen, Martinsen, Jon Eirik, Mittet, Jonas Staven ()

  Dette er et avsluttende prosjekt i forbindelse med ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er utarbeidet i samarbeid med Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune. Rapporten tar for seg flomveier, tiltak for håndtering av overvann tilknyttet flomveiene og forslag til et egendefine

 11. Entrepriseformens påvirkning på informasjonsflyt i en byggeprosess - I samarbeid med FoU-prosjektet OSCAR

  Aamodt, Per-Anders, Brotke, Andreas, Hammer, Ola E., Heimsjø, Håkon ()

  Oppgaven har som fokus å ta for seg hvilken påvirkning valg av entrepriseform har på kommunikasjon mellom de ulike aktørene i en byggeprosess. Hvilken betydning økt involvering av aktørene i byggeprosessen har på verdiaspektet for eier og bruker er også et fokusområde. Oppgaven er fordelt i

 12. Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima

  Young, Katarina, Elveland, Suzanne, Trømborg, Helga ()

  Klimaendringene, samt økt urbanisering og fortetting fører til at økte overvannsmengder må håndteres. Regnbed (eng.: rain garden, bioretention) er et tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Det er et beplantet, nedsenket bed i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltreres til gr