TKD - Student theses ×
Page 2 of 73 results
 1. Implementering av BIM i armeringsprosessen

  Børresen, Jon, Larsen, Pål Røe, Sørbye, Nikolai Evensen ()

  Denne rapporten utreder egenskaper ved armering i BIM satt i sammenheng med konvensjonelle armeringstegninger og bøyelister. I samarbeid med NCC ble fordeler og ulemper ved armering i BIM kartlagt med hensyn på praktisk bruk i prosjektering, anvendelse av 3D-armering i byggefasen og i kommunikasjo

 2. Implementering av BIM i produksjonsprosessen

  Lindbæck, Martin, Johansen, Øyvind, Granli, Eirik H. ()

  Oppgaven har som hovedfokus å se på mulighetene for å implementere BIM i produksjonsprosessen. Det defineres hvilket informasjonsbehov som kreves fra en BIM-modell for å gjennomføre dette. Videre er det kartlagt hvilke fordeler og ulemper BIM gir i produksjonen. Kvalitative intervjuer ble gjenn

 3. Høyderegnskap for Økern Senter

  Strøm, Andreas, Aune, Erlend, Nergård, Yngve, Nyberg, Robert Andre ()

  Som en del av ny-utbyggingen av Økern sentrum planlegger Steen & Strøm ett nytt Økern Senter. I den forbindelse har vi utarbeidet et høyderegnskap som et ledd i den tidlige prosjekteringsfasen. Rapporten har som hensikt å definere et bæresystem som best ivaretar funksjonaliteten i nye Økern S

 4. Entrepriseformens påvirkning på informasjonsflyt i en byggeprosess - I samarbeid med FoU-prosjektet OSCAR

  Aamodt, Per-Anders, Brotke, Andreas, Hammer, Ola E., Heimsjø, Håkon ()

  Oppgaven har som fokus å ta for seg hvilken påvirkning valg av entrepriseform har på kommunikasjon mellom de ulike aktørene i en byggeprosess. Hvilken betydning økt involvering av aktørene i byggeprosessen har på verdiaspektet for eier og bruker er også et fokusområde. Oppgaven er fordelt i

 5. Implementering og tilpasning av digitale samarbeidsmetoder i prosjekteringen av infrastrukturprosjekter

  Lindberg, Mats Gjestrum, Hepsøe, Per Martin, Nyman, Anna Sofia ()

  I denne oppgaven ønsker forfatterne å undersøke bruken av ICE-metodikk, i BIM-prosjekter på infrastruktursiden hos rådgivende ingeniør. I utformingen av intervjuer og systematisering av resultater tok forfatterne i bruk teorien Diffusion of Innovations. Resultater av intervjuer har blitt tolke

 6. Etteroppspent lokk-konstruksjon over Gjøvikbanen

  Romsås, Håvard Einbu, Sandli, Rune ()

  På Etterstad i Oslo skal det oppføres et forretningsbygg over jernbanen. Løsningen er å heise på plass 16 meter lange omvendte T-elementer og bruke disse som forskaling for en etteroppspent lokkonstruksjon. Et spennkabelsystem i plasstøpen mellom elementene spennes opp trinnvis etter hvert som

 7. Nettverksbuebro i Sifjorden

  Kjetså, Espen, Hyseni, Valon, Kolstad, Feyu Kebede ()

  Statens vegvesen har besluttet å bygge en buebro med vertikale kabler og et hovedspenn på 45 meter, som en del av en 400 meter lang fjordkrysning over Sifjorden i Troms fylke. Denne oppgaven omhandler dimensjoneringen og utformingen av en nettverksbuebro med et hovedspenn på 80 meter over samme f

 8. Implementering av BIM i infrastrukturprosjekter

  Haldorsen, Hanne Barane, Nordenhaug, Jonas, Antonsen, Anders ()

  Oppgavens mål har vært å kartlegge bruken av BIM i infrastrukturprosjekter. Ønsket var å undersøke i hvilken grad BIM benyttes i anleggsfasen, hvilke muligheter og funksjoner som manglet i modellene, og ut i fra dette komme med forslag til forbedringer. For å avgrense oppgaven har vi kun sett

 9. Damsikkerhet

  Olafsson, Andri, Lahtinen, Markus, Situ, Yuting ()

  Ettersom dam sikkerhetsforeskriften stiller større krav til eksisterende damkonstruksjoner er det nå mange gamle dammer i Norge som må rehabiliteres. Dammene ved Tangentjern i Kongsberg kommune ble ferdigstilte 1965. Disse har nylig blitt gransket av Sweco som har konstatert at de ikke oppfyller

 10. Bru : Torskenpakken

  Testad, Ellen Sangnæs, Sandnes, Eirik, Sangnæs, Arne, Rygh, Anita ()

  Grunnet rasfare har Statens Vegvesen bestemt at det må utarbeides alternative vegløsninger til Fylkesveg 243 i Torsken Kommune. I den forbindelse ble det deriblant fremmet to fjordkrysningsalternativer som gjøres ved hjelp av fylling og bru. Denne oppgaven tar for seg dimensjonering av eget brude

 11. Gang- og sykkelbru av FRP-kompositt

  Grinderud, Farida, Tran, Thu Thi Minh, Belova, Anna ()

  Dette hovedprosjektet er en konseptstudie som omhandler prosjektering av gang- og sykkelbru i FRP-kompositt. Materialets egenskaper, miljøeffekter og vedlikeholdsbehov er presentert og evaluert. Kostnader ble også tatt i betraktning. Dimensjoneringsrutiner for gangbruprosjektering etter Eurokoder

 12. Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima

  Young, Katarina, Elveland, Suzanne, Trømborg, Helga ()

  Klimaendringene, samt økt urbanisering og fortetting fører til at økte overvannsmengder må håndteres. Regnbed (eng.: rain garden, bioretention) er et tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Det er et beplantet, nedsenket bed i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltreres til gr

 13. Seismisk analyse av Haakons VII`S Gate 10

  Amara, Youcef, Agourram, Mohammed, Almassri, Shaban ()

  Rambøll Norge AS fikk i oppdrag fra Storebrand Eiendom AS om å komme med en løsning på 3 nye etasjer over en eksisterende konstruksjon som de har i Haakons VII’s gate 10. Dette bygget består av kontorarealer og ligger meget sentralt på Nationaltheatret. Oppgaven vår har gått ut på å fors

 14. Hva skjer med ventilasjonens effektivitet?

  Bakken, Geir Atle ()

  Under samtale med Thor Presthus ble det stilt spørsmål om hans erfaringsbaserte styring av ventilasjonsanlegget var effektiv og oppnådde et godt inneklima. For å vurdere ventilasjonsanleggets effektivitet ble det utført sporgass og temperaturmålinger med forskjellige tilluftstemperaturer og lu

 15. Behovsstyrt ventilasjon : CO2-sensorer

  Brunell, Erik Esrød, Setsaas, Joakim Forsmann, Cheng, Pok Lun ()

  Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i energi og miljølaboratoriet på HiO, og var basert på testing av senso

 16. CFD simulering av en plan solfanger i Star CCM+

  Goldenheim, Andreas Søraas ()

  En solfanger består av en absorbator som transporterer solvarme til et fluid. Det ble anvendt simuleringsprogrammet Star CCM+ til å beregne varmetransport og virkningsgraden til en solfanger uten dekkglass og en solfanger med dekkglass. Resultatene viste at det var mulig å synligjøre økt virkni