TKD - Student theses ×
79 results
 1. Nettverksbuebro i Sifjorden

  Kjetså, Espen, Hyseni, Valon, Kolstad, Feyu Kebede ()

  Statens vegvesen har besluttet å bygge en buebro med vertikale kabler og et hovedspenn på 45 meter, som en del av en 400 meter lang fjordkrysning over Sifjorden i Troms fylke. Denne oppgaven omhandler dimensjoneringen og utformingen av en nettverksbuebro med et hovedspenn på 80 meter over samme f

 2. Ingeniør Lages gassturbin

  Håheim, Fredrik, Mir, Imran, Svenn, Greger ()

  Før oppgavens start, satte vi oss mål mål om å forstå gassturbinens virkemåte, gjøre en forenklet termodynamisk analyse av gassturbinen, undersøke hva som er spesielt med Lages gassturbin, og hvordan disse egenskapene vil påvirke den termodynamiske virkningsgraden. Vi har sett på en ideell

 3. Elektromagnetiske felt i bygninger

  Bryn, Lars Petter Furuheim, Dyrkolbotn, Ørjan ()

  Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning. Oppgaven tar for seg dannelse av elektriske- og magnetiske felter fra høyspentledninger, mobiltelefoni og wlan. Det er spesielt størrelsen og avstandsavhengigheten til disse feltene som er belyst i opp

 4. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

  Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

  I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene

 5. Er krav til et godt energimerke like strengt for alle bygningskategorier?

  Holth, Ellen, Hox, Pernille Stang, Ingvaldsen, Stian Østvoll ()

  I forbindelse med hovedprosjektet ble det tatt kontakt med Erichsen & Horgen AS og det ble utarbeidet en oppgavetekst som omhandlet karaktersystemet i NVEs energimerkeordning. Grunnlaget for rapporten var SINTEF sine SIMIEN filer for de forskjellige bygningskategoriene. Disse filene bygger på TEK

 6. Fungerer isolatene på Ullevål sykehus slik de skal?

  Toppe, Karoline, Neegaard, Camilla ()

  Målet med oppgaven var å undersøke om fire tilfeldig utvalgte isolat på Ullevål sykehus hindret smitte som de skulle og samtidig hadde et godt inneklima for pasienten. Isolatene lå i to ulike bygg, på barnesenteret og i medisinsk bygg. For å nå målet ble det gjort befaringer, målinger og

 7. Termisk ytelse for bygninger implementert med Phase Change Material

  Nilsen, Joakim Rud, Holmeide, Christian Ulrik ()

  Denne rapporten tar for seg hvordan et byggs termisk ytelse endres når PCM implementeres i fasaden. Høgskolens eget inneklimarom har blitt benyttet til eksperimentene, ved hjelp av et egenkonstruert veggsegment. Dette ble gjennomført med et nordisk klima i tankene, simulert ved utetilstander på

 8. Digitale bøyelister : fra analog til BIM

  Netland, Haakon A., Lund, Ola B., Stenrød, Kristian, Lindegaard, Håkon J. ()

  Denne oppgaven omfatter armering, hvordan bøyelister genereres og bestillingsprosessen frem til den leveres på byggeplass. Tittelen på oppgaven er Digitalisering av bøyelister – fra analog til BIM, så den dekker fagområdene til RIB, entreprenør og leverandør. Formålet med oppgaven var å

 9. Effektiviteten av ulike stålvindkryss for å motstå seismiske laster i DCM

  Andreassen, Einav Graidy, Grøndahl, Anders Johan, Saade, Ahmad Samah ()

  Denne bacheloroppgaven presenterer numeriske simuleringer av seismiske laster i stålkonstruksjoner med stålavstivningssystemer i henhold til NS-EN 1998-1. Hensikten med oppgaven var å vurdere effektiviteten av eksentriske- og konsentriske stålavstivninger til å absorbere seismiske laster. Det b

 10. Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus

  Gundersen, Kristoffer, Schonhowd, Emil, Tosterud, Jens Kristian ()

  Vi har gjennom FEM-programmet Autodesk Robot utført en tredjepartskontroll av utvalgte dekker i Hamar kulturhus. Bakgrunnen for dette er at det i ettertid er målt større deformasjoner enn beregnet i noen områder. Her viste våre resultater store likheter med Norconsults beregninger, noe som tyde

 11. Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter

  Belibi, André Ulrich, Haile, Mathiewos Raesu, Ghebreselasie, Hanibal Muruts ()

  Dette prosjektet handler om å undersøke hva som er dagens utfordringer ved prosjekteringsprosesser i ombyggingsoppdrag i byggebransjen, og komme med forslag til hvordan disse prosessene kan forbedres. Ved å gjennomføre oppgaven vil gruppemedlemmene få økt kunnskap om hvordan prosjekteringsarbe

 12. Fordeler med prosjektstyringsmodeller

  Godell, Camilla, Haug, Andreas, Gade, Rachel Victoria ()

  Oppgaven heter fordeler med prosjektstyringsmodeller. Temaet vårt er bruken av prosjektstyringsmodeller i bygge- og anleggsprosjekter. Formålet med oppgaven er å belyse hva slags fordeler prosjektstyringsmodeller kan gi i byggeprosjekter. Vi har strukturert arbeidet vårt etter Rambølls prosjekt

 13. Flomveier og LOD-tiltak for overvannshåndtering i Oslo

  Madsen, Simen Ellingsen, Martinsen, Jon Eirik, Mittet, Jonas Staven ()

  Dette er et avsluttende prosjekt i forbindelse med ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er utarbeidet i samarbeid med Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune. Rapporten tar for seg flomveier, tiltak for håndtering av overvann tilknyttet flomveiene og forslag til et egendefine

 14. Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor

  Nes, Mariann, Trommer, Malin ()

  I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen av BGF ble innhentet ved å sende ut en kort spørreundersøkelse. Øvrig