SAM - Department of Journalism and Media Studies ×
6 results
  1. Førti år i forskningens tjeneste

    Hornmoen, Harald ()

    Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilken måte har representasjonene endret seg? Denne delen av prosjektet presenterer en sammenliknende kritisk diskursanalyse av artikler som tar for seg ”fremvoksende” medis