LUI - Student theses × Elevmotivasjon ×
10 results
 1. Lærere i arbeid for økt elevmotivasjon

  Chabab, Josef ()

  ”Temaet for denne bacheloroppgaven er elevers motivasjon for skolearbeid. Formålet vil være å se hvordan en som lærer kan arbeide for å stimulere til økt motivasjon hos barna. Elevmotivasjonen kan være et omfattende begrep som kan være vanskelig å forstå da den ofte trigges ulikt hos den

 2. Elevers motivasjon i kroppsøving

  Jansen, Richard ()

  I min bacheloroppgave om elevers motivasjon i kroppsøving har jeg studert hvordan man som lærer kan motivere elever til aktivitet i kroppsøving. Jeg har tatt utgangspunkt i blant annet selvbestemmelsesteorien og målperspektivteorien for å vurdere dette. Jeg har brukt observasjon som metode, og

 3. Konkreter – hvorfor og hvordan?

  Sjørbotten, Petter ()

  Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvorfor og hvordan lærere bruker konkreter på barneskolen. For å belyse problemstillingen ble kvalitativ metode benyttet gjennom intervju av tre informanter med solid erfaring fra matematikkundervisning på barneskolen. Funnene gjennom analys

 4. Klasseledelse og motivasjon i kroppsøving

  Skjølås, Malin Tømte ()

  Hvilken betydning har god klasseledelse for elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Dette er problemstillingen denne oppgaven baserer seg på. Jeg har tatt for meg de ulike faktorene som har betydning for hvordan god klasseledelse praktiseres og sett dette i sammenheng med elevenes motivasjon. De

 5. Elevmotivasjon for skolearbeid

  Hauge, Malene ()

  Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: ”Hva kan en lærer gjøre for å stimulere til økt elevmotivasjon for skolearbeid?”. Dette temaet og denne problemstillingen ble valgt fordi jeg synes det var oppsiktsvekkende å høre at elever faktisk avslutter sin skolegang allerede etter ungd

 6. Hvordan jobber lærerne på ”Afri Primary” school for å fremme mestringsmotivasjon hos sine elever? Et casestudie av en barneskole i Cape Town

  Hellum, Ida Patel ()

  I Sør Afrika finner man fremdeles store sosiale skiller. Ettervirkningene fra apartheid som ble fjernet i 1994 eksisterer fremdeles. Det er langt flere hvite som fullfører en høyere utdannelse sammenlignet med den sorte befolkningen. I mitt opphold i en township-skole ble jeg interessert i å se