LUI - Student theses ×
218 results
 1. Museum som læringsarena

  Lafkiri, Ibrahim ()

  Min bacheloroppgave er basert på en kvalitativ studie, hvor jeg har valgt å undersøke hvordan læring skjer utenfor klasserommet. Jeg har tatt utgangspunkt i Zoologisk museum i Oslo som en læringsarena, og bruker observasjon som metode for å samle inn data på hvordan museum kan fremme læring.

 2. Seksualundervisning: I ukjent farvann?

  Paulic, Predrag ()

  Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på seksualundervisning. Tanken er å undersøke seksualundervisningens praksis, eventuelle faktorer som innvirker på underviseren, samt seksualundervisningens påvirkning på barn. Målet er å erverve relevant kunnskap i forhold til en fremtidig jobb som s

 3. Å motivere til leselyst

  Austrheim, Lise ()

  Liv Engen (2003) skriver at barn riktignok ikke kan arve leseferdigheter og leselyst fra sine foreldre, men de kan derimot «arve» vanene deres. Barn har som kjent lett for å la seg inspirere av mennesker som er signifikante for dem. Dette er mennesker som barnet har nær relasjon til, for eksempe

 4. Spesialundervisning i den finske skolen

  Helland, Elisabeth ()

  Temaet for denne bacheloroppgaven er spesialundervisningen i den finske skolen. Det finske systemet for spesialundervisning blir ofte argumentert for som en av faktorene for Finlands gode resultater i internasjonale tester (Sahlberg, 2014). Problemstillingen for oppgaven lyder som følger ”Hvorda

 5. Kommunikasjon i matematikktimen

  Voldner, Nora Heger ()

  I denne oppgaven tar jeg for meg hvordan lærere kan benytte helklassesamtalen for å styrke elevenes relasjonelle forståelse for temaet de lærer om. Jeg har observert tre forskjellige lærere i tre timer og gjort et intervju med den ene læreren. Jeg forsøker også å knytte lærerens samtalemø

 6. ”Omsorgssvikt i skolen” - En studie om hvordan lærere kan identifisere omsorgssvikt, samt hvilke plikter lærer må anvende hvis de oppdager omsorgssvikt.

  Wang, Kine ()

  Denne studien retter oppmerksomhet mot fenomenet omsorgssvikt. Som lærerstudent anser jeg dette som svært viktig tema i arbeid med barn og unge. Forskning viser at det stor sannsynlighet for at lærere vil møte barn som utsettes for omsorgssvikt. På bakgrunn av at omsorgssvikt ikke har fått noe

 7. Læreres arbeid med resultatene fra de nasjonale prøvene

  Jensen, Maren Sund ()

  Tema i denne oppgaven er nasjonale prøver. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan lærere bruker resultatene fra prøvene som en del av veiledningen knyttet til elevens leseforståelse. Hovedmateriellet i oppgaven er basert på kvalitativ datainnsamling, hvor jeg har intervjuet to lærere.

 8. Vi og de andre

  Aadnesen, Marie ()

  Seksualundervisning i norsk skole blir anklaget for å være heteronormativ. Kjønnsforskere og pedagoger sier at den fører en diskurs som skiller mellom det heteroseksuelle «vi-et» på den ene siden skal lære og tolerere «de andre» som bryter med heteronormen. Dette sies å være essensen i t

 9. Barn av Jehovas vitner i grunnskolen

  Brattbakken, Ine ()

  Denne oppgaven omhandler utfordringer barn av Jehovas vitner kan møte i den offentlige grunnskolen, og hvordan disse eventuelle utfordringene oppleves av barna til vitnene. Gjennom kvalitativt intervju og teori belyses utvalgte faktorene som kan skape vanskeligheter for elevene, og intervjuobjekten

 10. Skolen som forebyggende arena

  Edvardsen, Henriette Berg ()

  Fns utviklingsfond (UNDP) kåret senest i 2014 Norge til verdens beste land å bo i (UNDP, NTB, 2014). Til tross for dette har det blitt avdekket flere saker i media som beskriver en helt annen virkelighet. En av de mest omtalte sakene er Christoffer-saken fra 2005 der en 8 år gammel gutt ble misha

 11. «Hva er du redd for? Går det galt, er det ment sånn. For du blir alt du har drømt om, du er del av en plan. For du er original!» Cir.Cuz - Original

  Ueland, Ingunn ()

  Problemstillingen som er utgangspunktet for denne oppgaven er: Hvordan kan skolen tilpasse undervisningen slik at elever med atferdsproblemer opplever mestring i undervisningssituasjonen? Teoridelen er delt inn i tilpasset opplæring, mestring og atferdsproblemer. Tilpasset opplæring presenteres gj