LUI - Student theses ×
211 results
 1. Kan grunnleggende ferdigheter og kunnskap om mat og helse bidra til å hjelpe elever til å ta gode valg i egne liv - sett i lys av formålet med faget «mat og helse»?

  Grøndahl, Silje Stensåsen ()

  I denne oppgaven er det forsøkt å sette lys på verdien faget «mat og helse» kan ha i forhold til elevenes liv i og uten for skolen, i nåtid og i fremtid. Det er satt fokus på formålet til faget «mat og helse» slik det er beskrevet i LK06 i og med dette er veildende for hva elevene skal ha

 2. Elevers musikkfaglige utbytte av populærmusikalsk undervisning

  Storebråten, Borgar ()

  Denne bacheloroppgaven handler om hvordan vi definerer musikkfaglig utbytte i musikkfaget på grunnskolen og hvordan lærere forholder seg ulikt til læreplanen og gjennomføring av musikkundervisningen. Jeg opplever at læreplanen åpner for egen tolkning av læringsmålene og at lærere i mindre g

 3. Formativ vurdering – Hvordan den skal, bør og er

  Skogvold, Jostein Olaf ()

  Vurdering i den norske skolen er en rettighet elevene har, lovfestet i forskrift til opplæringslova. Vurdering består av to deler, underveis- og sluttvurdering (Forskift til opplæringslova, 2006). I følge John Hattie er tilbakemelding som et ledd i den formative vurderingen, en lærers fremste v

 4. Overvekt hos barn i grunnskolen og hvordan forebygge

  Danielsen, Mailene ()

  Formålet med denne oppgaven er å øke fokus på overvekt hos barn og unge i grunnskolen og hva skolen kan gjøre for å bedre barns helse. Dette er gjort gjennom å innhente data og informasjon fra forskning og arbeid gjort innen helse og ernæring i kombinasjon med innhenting av statistiske datas

 5. Utfordringer i matematikkfaget ved overgangen til mellomtrinnet

  Vasland, Kristine ()

  Tittelen på bacheloroppgaven er ”Utfordringer i matematikkfaget ved overgangen til mellomtrinnet”. Det gir problemstillingen ”Hvilke utfordringer er det i matematikkfaget ved overgangen fra småskoletrinnet til mellomtrinnet?”. Formålet er å undersøke hva som kan være årsaken til at ma

 6. Diskurser om flerspråklighet

  Arntsen, Hilde ()

  Dette er en bacheloroppgave med tittelen ”Diskurser om flerspråklighet”, som ble skrevet våren 2014. Oppgaven har et pedagogisk utgangspunkt der formålet har vært å belyse ulike diskurser rundt tema flerspråklighet. Metoden for å nå formålet har vært en tekst- og dokumentanalyse av uli

 7. ”Omsorgssvikt i skolen” - En studie om hvordan lærere kan identifisere omsorgssvikt, samt hvilke plikter lærer må anvende hvis de oppdager omsorgssvikt.

  Wang, Kine ()

  Denne studien retter oppmerksomhet mot fenomenet omsorgssvikt. Som lærerstudent anser jeg dette som svært viktig tema i arbeid med barn og unge. Forskning viser at det stor sannsynlighet for at lærere vil møte barn som utsettes for omsorgssvikt. På bakgrunn av at omsorgssvikt ikke har fått noe

 8. Implementering av teknologi og design på ungdomsskulen

  Egeland, Sigrun ()

  I samband med innføringa av læreplanverket Kunnskapsløftet i 2006 kom det eit nytt, tverrfagleg emne fordelt på naturfag, matematikk og kunst og handverk. Emnet heiter teknologi og design (T&D), og har ikkje vore ein del av tidlegare læreplanar i Noreg. Denne oppgåva ser på korleis lærarar

 9. Demokratiforståing i skulen sine styringsdokument

  Forgard, Arne ()

  Theo Koritzinsky og Janicke Heldal Stray er to forskarar som peikar på at LK06 (Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006) til dels er motstridande når det kjem til korleis ein skal forstå demokratiomgrepet og medborgarskapsomgrepet. Generell del og føremålet med samfunnsfaget er i stor grad ko

 10. Henrik Ibsen – en verdig gjenganger eller en folkefiende?

  Pedersen, Mari Skyt ()

  Henrik Ibsen har vært en gjenganger i norskundervisningen gjennom flere generasjoner. Med læreplanverket LK06 er det ikke lenger obligatorisk for norsklærerne å undervise om hans tekster, men likevel velger mange å bruke dem i norskundervisningen på ungdomstrinnet. Da jeg skulle undervise om I

 11. Studenters opplevde matematikklærerkompetanse

  Birkeland, Katrine Berggren ()

  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan to studenter føler seg kompetente til å undervise i matematikk etter de har fullført den obligatoriske matematikkfagopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7. For å få et innblikk i hva matematikklærere trenger å kunne, tok jeg utgangspunkt i n

 12. Grunnleggende ferdigheters rolle i skolen

  Drægni, Kristine ()

  Målet med denne avhandlingen er å svare på problemstillingen ”Hvordan arbeides det med de grunnleggende ferdighetene i skolen?” Problemet som skal bli sett nærmere på vil da omhandle hvordan det arbeides med de grunnleggende ferdighetene på skolenivå. Undersøkelsen vil skje på 1.-10. tr