LUI - Student theses ×
Page 2 of 217 results
 1. Klasseledelse og motivasjon i kroppsøving

  Skjølås, Malin Tømte ()

  Hvilken betydning har god klasseledelse for elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Dette er problemstillingen denne oppgaven baserer seg på. Jeg har tatt for meg de ulike faktorene som har betydning for hvordan god klasseledelse praktiseres og sett dette i sammenheng med elevenes motivasjon. De

 2. Fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene i førsteklasse

  Berget, Ida ()

  «Hvilken betydning mener førsteklasselærere at fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene har å si for elevene?». Dette er problemstillingen som belyses i denne bacheloroppgaven. Det viser seg at barns hverdag peker i retning av mindre fysisk aktivitet, og at leken i større grad enn tidligere blir

 3. Overvekt hos barn i grunnskolen og hvordan forebygge

  Danielsen, Mailene ()

  Formålet med denne oppgaven er å øke fokus på overvekt hos barn og unge i grunnskolen og hva skolen kan gjøre for å bedre barns helse. Dette er gjort gjennom å innhente data og informasjon fra forskning og arbeid gjort innen helse og ernæring i kombinasjon med innhenting av statistiske datas

 4. Formativ vurdering- hjertet til effektiv læring

  Steudel, Anna Tjeldflaat ()

  Vurdering er en juridisk rettighet elevene har i skolen. I opplæringslovens paragraf 3-2 står det at formålet med vurdering er på den ene siden å dokumentere elevenes måloppnåelse, og på den andre siden skal vurderingen fremme læring hos elevene. Det er viktig at disse to formålene med vur

 5. Gutter med AD/HD i ungdomsskolen

  Østby, Øyvind Amundsen ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på hvordan tre erfarne lærere opplever at gutter med AD/HD ivaretas i ungdomsskolen. Siden jeg i praksisperiodene opplevde at lærerne møter disse elevene på svært ulike måter, ønsket jeg ved hjelp av brevmetoden å få større innsikt i hva lære

 6. Kommunikasjon og relasjoner mellom lærer og elev

  Walderhaug, Ida ()

  I foreliggende oppgave har jeg lagt vekt på å finne elementer med kommunikasjon, som kan bidra til å skape gode relasjoner mellom lærer og elev. Gode relasjoner mellom lærer og elev er avgjørende for en god skole. Dette underbygges av forskning og teori. Kommunikasjon er en viktig faktor for

 7. Demokratiforståing i skulen sine styringsdokument

  Forgard, Arne ()

  Theo Koritzinsky og Janicke Heldal Stray er to forskarar som peikar på at LK06 (Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006) til dels er motstridande når det kjem til korleis ein skal forstå demokratiomgrepet og medborgarskapsomgrepet. Generell del og føremålet med samfunnsfaget er i stor grad ko

 8. Grunnleggende ferdigheters rolle i skolen

  Drægni, Kristine ()

  Målet med denne avhandlingen er å svare på problemstillingen ”Hvordan arbeides det med de grunnleggende ferdighetene i skolen?” Problemet som skal bli sett nærmere på vil da omhandle hvordan det arbeides med de grunnleggende ferdighetene på skolenivå. Undersøkelsen vil skje på 1.-10. tr

 9. Faktorer som påvirker ungdom til å være fysisk aktive

  Lersveen, Gina ()

  Dagens samfunn utvikler seg i stor fart, og mye av utviklingen går på det å skulle gjøre livene våre enklest mulig. Mye av utviklingen fører til at vi blir mer stillesittende hele dagen. Barn er lengre på skolen, og har fag som gir lite fysisk aktivitet. I dag er fokuset på helse kanskje st

 10. Elevmotivasjon for skolearbeid

  Hauge, Malene ()

  Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er: ”Hva kan en lærer gjøre for å stimulere til økt elevmotivasjon for skolearbeid?”. Dette temaet og denne problemstillingen ble valgt fordi jeg synes det var oppsiktsvekkende å høre at elever faktisk avslutter sin skolegang allerede etter ungd

 11. Målorientering eller prosessorientering? -En komparativ studie av to musikkprosjekter ved henholdsvis en montessoriskole og en offentlig grunnskole.

  Kjøge, Kristine ()

  Denne oppgaven tar for seg to musikkprosjekter ved henholdsvis en offentlig grunnskole og en montessoriskole. Disse prosjektene vil sammenliknes ut i fra deres ulike fokus; mål- og prosessorientering, gjennom observasjon og tekstanalyse som metoder. Det vil redegjøres for konsekvensene av disse ul

 12. Mobbing eller krenkelse? Begrepsforståelse og tiltak

  Otterstad, Eirin Agledahl ()

  Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan forslag til tiltak mot mobbing i skolen gjenspeiler forståelsen av begrepene mobbing og krenkelse. Jeg har anvendt kvalitativ metode med data generert fra to intervju, og litteraturstudie. Oppgaven presenterer forskning, aktuelle perspektiv og

 13. Fysisk aktiv læring i matematikk

  Gausdal, Ina ()

  Forskning viser at den norske skolehverdagen tradisjonen tro ofte foregår stillesittende i et klasserom. Samtidig snakkes det fra stadig flere hold om helhetlig læring og å ta i bruk kroppen i undervisningen. Jeg synes dette er et spennende tema, og ønsket selv å se hva slags effekt fysisk akti

 14. Mobbing og forebygging i skolen

  Gulbransen, Malin Tøn ()

  Oppgaven min handler om mobbing og forebygging i skolen. Det inkluderer definisjoner av ulike begreper jeg mener er relevant til temaet mobbing. Oppgaven er bygget opp med en innledning, begrepsavklaring, teoridel, valg av metode, datadel, drøfting og konklusjon. Jeg har brukt intervju som metode,