LUI - Student theses ×
Page 10 of 217 results
 1. IKT i Musikkundervisningen

  Moen, Vebjørn ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan lærere bruker teknologi i musikktimene på 5-10. trinn i den norske skolen. Grunnen til at jeg har valgt å rette min oppmerksomheten mot bruk av IKT i musikkundervisningen er fordi jeg over en lengre tidsperiode har hatt en spesiell interesse innenf

 2. Mindfulness i skolen

  Øinæs, Jannecke Steenfeldt-Foss ()

  Stressrelatert problematikk har fått en stadig større oppmerksomhet i skolen og sees gjerne i sammenheng med dagens raskt voksende teknologibaserte samfunn samt markedsøkonomiske orientering. Den svenske regjeringen ga blant annet ut en rapport i 2006 der de framla funn som viste at den svenske s

 3. Heteronormativitet i Osloskolen

  Bjørkgård, Per Eivind ()

  Tittelen på bacheloroppgaven er heteronormativitet i Osloskolen. Oppgaven er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Bakgrunnen for oppgaven er at jeg i praksis har opplevd at norsk skole i mange tilfeller er heteronormativ, og ønsket derfor å undersøke om dette kunne stemme. Problemstilli

 4. Peer Instruction i ungdomsskolen

  Løken, Sigurd Skogholt ()

  I naturfagundervisningen i lærerutdanningen på Høyskolen i Oslo og Akershus var vi en gruppe studenter som ble introdusert for en undervisningsmetode kalt Peer Instruction. Peer Instruction er utarbeidet for å undervise på en slik måte at studenter øker forståelsen for faget. Den er først o

 5. Tilpasset opplæring - Idealer vs. Realiteter

  Dahl, Benedikte ()

  Tittelen på oppgaven er “Tilpasset opplæring – Idealer vs. Realiteter” dette kommer fra problemstillingen min som lyder “Hvordan samsvarer idealet om tilpasset opplæring med realiteten i norsk skole?” Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan idealet om tilpasset opplæring kommer

 6. Antisemittisme i den norske skolen

  Persson, Maria Susanne ()

  Denne oppgaven tar for seg antisemittisme og hvordan jødiske elever i grunnskolen blir hetset og trakassert som følge av deres religiøse bakgrunn. For å undersøke dette har jeg sett på hva som menes med antisemittisme og kort om hvordan dette har preget jøder gjennom historien. Deretter har j

 7. Foresattes ønsker om en leksefri hverdag

  Kristoffersson, Ragnhild Elin Tomren ()

  Gjennom arbeidet med denne oppgaven ønsket jeg å få et klarere bilde av hvilke faktorer som ligger til grunn når foresatte ønsker en leksefri hverdag for sine barn. Metoden jeg brukte for innsamling av data var kvantitativ. 140 respondenter med barn på femte til tiende trinn i grunnskolen svar

 8. Lærerens mestringsforventninger

  Malmo, Marie Snekkestad ()

  Som lærer spiller man en viktig rolle i mange elevers hverdag, oppvekst og liv. Lærerens forventning om å mestre arbeidet som lærer, er således viktig både for læreren, og for elevenes opplevelse av skolehverdagen. Elevenes læring synes å være et mye omdiskutert emne; i politikk, media, p

 9. Vurdering i teknologi og design

  Strømmen, Terese ()

  Denne oppgaven tar for seg vurderingspraksis i det flerfaglige emnet teknologi og design som ble innført med Kunnskapsløftet 2006. Emnet er definert som et samarbeid mellom naturfag, matematikk og kunst og håndverk, og har ingen egen tradisjonell vurderingspraksis. Gjennom redegjørelse av teori

 10. Veiledning av nyutdannede lærere – en god investering

  Dyb, Ingrid Korsvold ()

  Problemstillingen min er som følger: hvorfor er veiledning viktig, og hvordan kan veilederen samt skolens rammevilkår være til hjelp for den nyutdannedes utvikling av en best mulig yrkespraksis? 2 I denne oppgaven vil jeg derfor starte med å fortelle om hva veiledningsordningene Kommunesektorens

 11. Pinsebevegelsen i Norge og dens forhold til offentlig skole

  Evjenth, Marius Kvitberg ()

  Denne oppgaven tar for seg problemstillingen hvilke kjennetegn og særtrekk definerer pinsekarismatisk kristendom i Norge, og hvordan kan den påvirke elevenes forutsetninger i skolen og samarbeid mellom skolen og hjemmet? Den består av to hoveddeler og en del hvor disse delene drøftes i forhol

 12. Overvektige jenter i kroppsøving

  Thomassen, Birgitte ()

  I denne oppgaven studerer jeg problemstillingen ”hvordan deltar overvektige jenter i kroppsøving”. Jeg har valgt å bruke observasjon som en kvalitativ metode der jeg ser på to overvektige jenter på ungdomstrinnet. Jeg har laget en case på hver av jentene og samlet noen av de mest relevante

 13. Lærer-elev-relasjoner – en observasjonsstudie i Uganda

  Sundberg, Anne-Marthe ()

  Temaet i denne oppgaven er lærer-elev-relasjoner. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se på hva som er viktig i et arbeid som lærer for å oppnå gode relasjoner til sine elever, og hvilke faktorer som er med på å påvirke dette. Temaet er interessant fordi det stadig blir

 14. Konkreter – hvorfor og hvordan?

  Sjørbotten, Petter ()

  Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvorfor og hvordan lærere bruker konkreter på barneskolen. For å belyse problemstillingen ble kvalitativ metode benyttet gjennom intervju av tre informanter med solid erfaring fra matematikkundervisning på barneskolen. Funnene gjennom analys

 15. (S)kjønnsdelt undervisning

  Dalevold, Amanda Granum ()

  Utgangspunktet for denne oppgaven er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner hos jenter og gutter i den norske grunnskolen. Oppgaven ser på ulike aspekter ved kjønnsdelt undervisning, og om dette kan være et tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i skolen. Gjennom dokumentanalyse blir ulike år

 16. Mat og helse som allmenndannende fag i grunnskolen

  Adam, Silje Svarverud ()

  Skolens allmenndannende funksjon står som et sentralt punkt i en rekke utdanningspolitiske dokumenter. Dette gjør at man som lærer er nødt til å være bevisst på hva dette innebærer og hvordan man kan bidra til allmenndanning i alle skolens fag. Faget mat og helse har en rekke muligheter i de