LUI - Student theses ×
Page 6 of 217 results
 1. Klassikere i klasserommet – for å sluke, eller for å bruke?

  Maaø, Thobias ()

  Klassikere i klasserommet – for å sluke, eller for å bruke? forsøker å begrunne bruken av klassisk litteratur i dagens skole ved å ta for seg problemstillingen: Hvorfor undervise i litterære klassikere i dagens skole, og hvordan bør man gjøre det? Problemstillingen drøftes i lys av releva

 2. Danning og demokrati - Ord versus handling

  Øverland, Alina Viktoria ()

  Denne bacheloroppgaven tar for seg tema dannelse og demokrati i den Ugandiske skolen. For å kunne drøfte dette, har det vært nødvendig å redegjøre for skolesituasjonen i Uganda da denne er svært annerledes enn i Norge. Skolene er i korte trekk preget av overfylte klasserom med manglende lokal

 3. Soundpainting som skapande aktivitet i musikkfaget

  Vestbø, Anna Reidun ()

  Alle barn har eit behov for å skape, uttrykkje seg sjølv og utforske ukjente landskap. Ei av skulen si oppgåve er å møte dette behovet, slik at elevane er skapande, samhandlande, sjølvstendig menneske som er integrert i samfunnet når dei er ferdig med skulen. Spesielt gjennom musikkfaget kan

 4. Formativ vurdering – Hvordan den skal, bør og er

  Skogvold, Jostein Olaf ()

  Vurdering i den norske skolen er en rettighet elevene har, lovfestet i forskrift til opplæringslova. Vurdering består av to deler, underveis- og sluttvurdering (Forskift til opplæringslova, 2006). I følge John Hattie er tilbakemelding som et ledd i den formative vurderingen, en lærers fremste v

 5. Er objektiv RLE-undervisning mulig?

  Bjørnstad, Marte ()

  I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på et dilemma innen religionspedagogikken som både jeg som student og etablerte religionslærere stadig kommer tilbake til. –Hvordan en skal tolke kravet om objektiv undervisning i skolen? Jeg har drøftet ulike betydninger og forståelser for begrepene

 6. Studenters opplevde matematikklærerkompetanse

  Birkeland, Katrine Berggren ()

  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan to studenter føler seg kompetente til å undervise i matematikk etter de har fullført den obligatoriske matematikkfagopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7. For å få et innblikk i hva matematikklærere trenger å kunne, tok jeg utgangspunkt i n

 7. Teknologi og design som kilde til motivasjon

  Sandum, Erik B. ()

  I denne teksten har jeg tatt for meg fagområdet teknologi og design, og sett på i hvilken grad det kan være med på å motivere en ellers umotivert elevgruppe. Det å definere umotivert er vanskelig, jeg har derfor valgt å konsentrere meg om de elevene som presterer svakt i skolens mer tradisjon

 8. Bruk av Peer Instruction på mellomtrinnet

  Jordheim, Harald Wille ()

  Peer Instruction (PI) er en undervisningsmetode som ble utviklet i USA på 1990-tallet. Siden den gang har metoden blitt adoptert og tatt i bruk av lærere i flere fag over hele verden (Lindstrøm & Schell, 2013). I Norge er imidlertid metoden lite kjent, og derfor også lite brukt. Mitt mål er har

 9. Tilpasset opplæring i musikk for elever med nedsatt hørsel

  Haug, Carina Johannessen ()

  Med denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan man kan tilrettelegge og tilpasse undervisningen i musikkfaget, og da spesielt for elever som har nedsatt hørsel. For å finne ut av dette har jeg gjennomført en spørreundersøkelse blant flere lærere som underviser i musikk i grunnskolen i dag.

 10. Sosial kompetanse – fra ideologi til virkelighet

  Rusti, Julie ()

  PISA-sjokket som for første gang ”rammet” Norge i 2001, skapte debatt om alarmerende resultater og svik i skolesystemet. Den daværende kunnskapsministeren, Kristin Clemet, responderte med økt fokus på den skolefaglige kompetansen, hvilket ga seg utslag i statlig målstyring og hyppig resulta

 11. Fosterbarn i skolen

  Skeie, Therese Aagaard ()

  I følge tall fra Statistisk sentralbyrå bor 6294 barn i fosterhjem i Norge per 31. desember 2010 (Statistisk sentralbyrå, 2010). Mange av fosterbarna har det til felles at de kan ha opplevd vanskelige og opprivende familiesituasjoner. Fosterbarna er likevel ikke en ensartet gruppe med hensyn til

 12. Interaktive tavler for tilpasset opplæring i klasserommet

  Volden, Ylva ()

  Interaktive tavler blir en del av stadig flere læreres hverdag, og skolen er ifølge opplæringsloven pliktig til å gi alle elever en tilpasset opplæring. Kan interaktive tavler være et bidrag til inkluderende opplæring? Og hvilke utfordringer står man i så fall overfor for å få brukt dem p

 13. Formativ vurdering - veien til suksess

  Payasli, Merve ()

  Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i formativ vurdering og hvordan dette kan bidra til å fremme læring og gi et godt læringsutbytte hos elevene. For å klargjøre min problemstilling benyttet jeg meg av kvalitativ metode i form av semistrukturert intervju, hvor jeg intervjuet to lærere av u

 14. Evnerike barn i norsk skole

  Spolén, Kine-Susann P. ()

  Den siste tiden har evnerike barn vært et omdiskutert tema i norske medier. Media har dermed satt søkelyset på at de evnerike barna finnes og at kanskje disse barna ikke blir godt nok ivaretatt i den norske skolen. I løpet av studiet har vi lært mye om hvordan vi skal ivareta og tilpasse opplæ

 15. Storyline – en elevaktiv arbeidsmetode

  Pharo, Håkon Dietrichson ()

  Et grunnprinsipp i norsk skole er at alle elever skal ha rett til tilpasset opplæring slik at deres læringspotensial kan bli realisert. Elevaktive arbeidsmetoder der elevene jobber med oppdagende læring er fremtredende i dagens undervisning. For å kunne tilpasse undervisningen må elevaktive und