LUI - Student theses ×
218 results
 1. Overvektige jenter i kroppsøving

  Thomassen, Birgitte ()

  I denne oppgaven studerer jeg problemstillingen ”hvordan deltar overvektige jenter i kroppsøving”. Jeg har valgt å bruke observasjon som en kvalitativ metode der jeg ser på to overvektige jenter på ungdomstrinnet. Jeg har laget en case på hver av jentene og samlet noen av de mest relevante

 2. «Hva er du redd for? Går det galt, er det ment sånn. For du blir alt du har drømt om, du er del av en plan. For du er original!» Cir.Cuz - Original

  Ueland, Ingunn ()

  Problemstillingen som er utgangspunktet for denne oppgaven er: Hvordan kan skolen tilpasse undervisningen slik at elever med atferdsproblemer opplever mestring i undervisningssituasjonen? Teoridelen er delt inn i tilpasset opplæring, mestring og atferdsproblemer. Tilpasset opplæring presenteres gj

 3. Storyline – en elevaktiv arbeidsmetode

  Pharo, Håkon Dietrichson ()

  Et grunnprinsipp i norsk skole er at alle elever skal ha rett til tilpasset opplæring slik at deres læringspotensial kan bli realisert. Elevaktive arbeidsmetoder der elevene jobber med oppdagende læring er fremtredende i dagens undervisning. For å kunne tilpasse undervisningen må elevaktive und

 4. Mobbing i skolen

  Aae, Torgeir Holtborg ()

  Mobbing er fremdeles et stort problem i dagens skole, til tross for all kunnskap og fokus det har fått den siste tiden. Undersøkelser viser at selv om mobbing de siste årene har gått litt ned er fortsatt omfanget stort, og har ikke hatt noen jevn nedgang. Derfor er det fortsatt et behov for mer

 5. Skole-hjem samarbeid på multikulturelle skoler

  Sundeng, Alexander Skinnes ()

  Temaet for denne oppgaven er skole hjem samarbeid med fokus på minoritetsspråklige foreldre, problemstillingen er derfor: «Hvordan jobber to multikulturelle skoler med stor andel minoritetsspråklige foreldre med skole-hjem samarbeid». Jeg ønsker å skrive om dette teamet på grunn av min egen

 6. Estetisk opplevelse i en målstyrt skole

  Nesdal, Johanne-Margrethe Kippersund ()

  I denne bacheloroppgaven i pedagogikk og elevkunnskap blir den estetiske opplevelsen, og dens rolle i skolen, forsøkt definert og drøftet i sammenheng med målstyringsprinsippet. Oppgaven er ev litterær art, og benytter seg av hermeneutisk metode.

 7. Elevens faglige selvoppfatning og lærerens rolle

  Nave, Monica ()

  Formålet med bacheloroppgaven «Elevenes faglige selvoppfatningen og lærerens rolle» er å se på hvordan en lærer bør gjennomføre sin undervisningspraksis for å best mulig ivareta og bygge opp en god faglig selvoppfatning hos elevene. Problemstillingen er som følger: Hvordan kan en lærer b

 8. Den interkulturelle læringens betydning i engelskfaget

  Lie, Julie ()

  Hensikten med denne oppgaven er å sette fokus på betydningen av interkulturell læring i skolen. Problemstillingen lyder som følger: Hvilken betydning har interkulturell læring i engelskfaget, og hvordan opplever lærere dens rolle på barnetrinnet? Oppgaven berører temaer som elevenes allmennd

 9. Gjøres det nok?

  Arnesen, Kaare Wilberg ()

  Med denne oppgaven ønsker jeg å belyse hvordan elever med nedsatt funksjonsevne inkluderes i kroppsøvingsundervisningen. Et tema jeg mener får for lite fokus i skolen. Egne erfaringer og observasjoner gjorde at jeg ønsket å skrive en bacheloroppgave om dette. For å belyse tema har jeg gjennom

 10. Elevers motivasjon i kroppsøving

  Jansen, Richard ()

  I min bacheloroppgave om elevers motivasjon i kroppsøving har jeg studert hvordan man som lærer kan motivere elever til aktivitet i kroppsøving. Jeg har tatt utgangspunkt i blant annet selvbestemmelsesteorien og målperspektivteorien for å vurdere dette. Jeg har brukt observasjon som metode, og

 11. Bruk av Peer Instruction på mellomtrinnet

  Jordheim, Harald Wille ()

  Peer Instruction (PI) er en undervisningsmetode som ble utviklet i USA på 1990-tallet. Siden den gang har metoden blitt adoptert og tatt i bruk av lærere i flere fag over hele verden (Lindstrøm & Schell, 2013). I Norge er imidlertid metoden lite kjent, og derfor også lite brukt. Mitt mål er har

 12. Multimodalitet med undervisingsplansjen som eksempel

  Lerum, Maria Grimstveit ()

  Plansjer i undervisningen var en tidlig form for multimodal tekstskaping, hvis vi bruker dagens fagbegreper. I vår tid har undervisningsplansjene forsvunnet ut av klasserommet. Med en eksempelanalyse fra religionsfaget drøfter denne oppgaven undervisnings-plansjens plass og funksjon, og reflektere

 13. Prosessorientert skriving og den minoritetsspråklige eleven

  Sandnes, Espen ()

  Det norske samfunnet er flerkulturelt og det preger den norske skolen. Med et flerkulturelt samfunn kommer også det språklige mangfoldet til uttrykk, og mange elever i skolen har et annet morsmål enn norsk. I denne oppgaven rettes fokuset mot skriftspråklig utvikling i norsk blant minoritetsspr

 14. Relasjonen mellom lærer og elev

  Haanshuus, Eline Halaas ()

  Denne oppgave belyser den gode lærer – elev – relasjonen, altså hvordan denne relasjonen kan skapes, og hvilken betydning den har for elevenes læring. Dette vil bli sett opp mot på ulik relevant litteratur, som hva en god relasjon er, elevenes læringsutbytte, kommunikasjon og motivasjon. Me

 15. Det flerkulturelle musikklasserommet

  Pedersen, Siv Elen ()

  I denne oppgaven ser jeg på hvordan musikklærere opplever det å ha musikktimer med flerkulturelle klasser. Jeg undersøker både hvilke særlige utfordringer denne situasjonen bringer med seg, og hvilke egne muligheter den åpner for. Et av mine hovedfunn er at mange musikklærere ikke vet hvorda

 16. Teknologi og design – I hvilken grad motiveres elevene?

  Rusthaug, Mikael Vangen ()

  I oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad et teknologi og designprosjekt kan øke elevenes motivasjon. Jeg begrenset meg til elevenes motivasjon for naturfag, og elevenes motivasjon for temaet som prosjektet omhandlet. Samtidig fokuserer jeg på de elevene som ellers er umotiverte eller delvis m