HF - Student theses ×
157 results
 1. Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter som skal gjennomgå elektiv amputasjon av underekstremitet?

  Brzozowska, Izabela, Rotherud, Lena Jeanette Oppermann ()

  Bakgrunn for oppgaven: Vi ønsket å gjennomføre denne studien da vi på bakgrunn av egne erfaringer mener at preoperativ angst og smerte tillegges for lite fokus hos vår valgte pasientgruppe. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter s

 2. Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter : hvordan kan sykepleier møte og ivareta pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter på sykehus?

  Myhre, Mari ()

  Bakgrunn: Pårørende til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter kan utsettes for store følelsesmessige belastninger og omfattende stress. Samtidig kan de være en viktig ressurs og av betydning for pasienten. Hensikten med oppgaven blir derfor å belyse hvilken kunnskap sykepleier må ha for å

 3. SJÅ MEG! : barn som pårørande

  Bjordal, Aurora Nøringset ()

  Bakgrunn for oppgåva: Som sjukepleiar vil ein møte barn på alle avdelingar; på barneavdeling, sysken av barn som er sjuke og på vaksenavdeling der barn er pårørande. I følgje Torvik og Rognmo (2011) var det i 2011 om lag 410 000 barn som levde med ein eller to foreldre med psykisk liding. Av

 4. Prehospital håndtering av traumatisk hodeskade

  Bjorvand, Thomas Bjærum, Myklebust, Stian ()

  Introduksjon: Traumatisk hodeskade er et økende verdensproblem, og årsak til betydelig funksjonsnedsettelse og død. Tilstanden medfører store samfunnskostnader og påkjenninger for enkeltpersoner, deres familier og lokalsamfunn. Av de som overlever en moderat til alvorlig hodeskade regner man me

 5. Kvinner og akutt hjerteinfarkt

  Beck, Line Helene ()

  Bakgrunn og hensikt: «Hjertesykdom er den største kvinnedreperen i Norge». Sykepleier har kort tid til å snakke med kvinner om sentrale temaer etter et hjerteinfarkt, før hjemreise. Min hypotese er at kvinnene mestrer tiden rett etter infarktet bedre, dersom sykepleier snakker med dem om de vik

 6. Sykepleiekapasitet i møte med postoperative pasienter med diabetes : "hvordan kan sykepleier bruke sin sykepleiekapasitet hos postoperative pasienter med diabetes, slik at infeksjoner forebygges?"

  Antonisen, Markus Ziener ()

  Bakgrunn: Fra egen praksis har jeg opplevd at pasienter med diabetes utvikler komplikasjoner, relatert til sine operasjonssår. Jeg mener derfor at det er behov for kompetanseheving og fagutvikling, rundt kunnskapene om ivaretagelsen av postoperative pasienter med diabetes. Problemstilling: Utifra

 7. Seksualitet etter livmorhalskreftbehandling - fra tabu til tema

  Madsen, Kristin ()

  Bakgrunn : Hvert år får omkring 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft. Kvinnene som overlever kreften sitter igjen med seneffekter av behandlingen som påvirker deres seksualliv. Seksualitet er et grunnleggende behov for å oppleve god livskvalitet, men kan oppleves som et vanskelig samtaletema fo

 8. Sykepleierens møte med den selvmordsnære

  Strand, Kristina ()

  Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i Norge ble registrert 548 selvmord i 2014. Av disse var 401 menn og 147 kvinner. Ifølge folkehelseinstituttet er det også betydelige mørketall. Selvmord og selvmordsforsøk er for de fleste endepunktet i en prosess der, indre og ytre belastninger ove