Sharifi, Sahar ×
1 result
  1. Den minoritetsspråklige lærer – en utappet ressurs?

    Sharifi, Sahar ()

    Statistikken viser at tallet på minoritetsspråklige lærerstudenter og lærere er lavt, til tross for at Regjeringen gjennom en rekke dokumenter har påpekt viktigheten av de minoritetsspråklige lærerne i den norske skolen (Kunnskapsdepartementet, 2007; Meld. St. 6 (2012-2013), 2012; NOU 2011:14