Qadeer, Ansar ×
1 result
  1. Sykepleierkompetanse i tverrfaglig rehabiliteringsprosess : hva innebærer tverrprofesjonell samarbeid og hvilken kompetanse bidrar sykepleier med i hverdagsrehabiliteringen?

    Qadeer, Ansar ()

    Bakgrunn: Samhandlingsreformen la til grunn at mye av ansvaret som tidligere lå hos sykehusene skulle flytte over til kommunene. Rehabilitering ble fokusert en god del på da målet med reformen var forebygge mer samt tidligere innsats. Hverdagsrehabilitering er rehabiliterende innsats i pasientens