Payasli, Merve ×
1 result
  1. Formativ vurdering - veien til suksess

    Payasli, Merve ()

    Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i formativ vurdering og hvordan dette kan bidra til å fremme læring og gi et godt læringsutbytte hos elevene. For å klargjøre min problemstilling benyttet jeg meg av kvalitativ metode i form av semistrukturert intervju, hvor jeg intervjuet to lærere av u