Larsen, Bente|Løvholm, Fanny ×
1 result
  1. Samstemmighetsutfordringer knyttet til Norge som humanitær aktør og våpeneksportør - Et feltarbeid på hvorvidt den norske våpeneksporten er samstemt med Norges humanitære engasjement

    Larsen, Bente, Løvholm, Fanny, Lockertsen, Hanna ()

    Vår problemstilling lyder som følger: “Samstemmighetsutfordringer knyttet til norsk våpeneksport og Norges humanitære engasjement” hvor vi tar utgangspunkt i Norges regelverk for eksport av forsvarsmateriell for å måle grad av samstemthet. Gjennom denne problemstillingen søker vi å kartl