Johnsen, Johanne Skamfer ×
1 result
  1. ”Du er du og du duger”

    Johnsen, Johanne Skamfer ()

    Tittelen på oppgaven ”du er du og du duger”, beskriver i denne sammenheng hvordan barn bør få delta i undervisningen med sine forutsetninger, elevene skal føle at de mestrer. Problemstillingen for oppgaven lyder; Hvordan kan mill bidra til å tilpasse undervisningen til mangfoldet ? Formål