Gulbransen, Malin Tøn ×
1 result
  1. Mobbing og forebygging i skolen

    Gulbransen, Malin Tøn ()

    Oppgaven min handler om mobbing og forebygging i skolen. Det inkluderer definisjoner av ulike begreper jeg mener er relevant til temaet mobbing. Oppgaven er bygget opp med en innledning, begrepsavklaring, teoridel, valg av metode, datadel, drøfting og konklusjon. Jeg har brukt intervju som metode,