Egeland, Ida ×
1 result
  1. Lærerstudenters forventning om egen mestring

    Egeland, Ida ()

    I denne oppgaven har jeg undersøkt følgende problemstilling: Hvordan ser lærerstudenter med henholdsvis høy og lav motivasjon for læreryrket på sin egen mestringsforventning, og hva kan vi finne ut om vi bruker teori om self-efficacy på disse funnene? For å undersøke dette har jeg brukt kva