Vurdering og kompetanse i Kunst og Håndverk

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Lærere i dag står daglig ovenfor mange nye utfordringer i klasserommet. Enten det gjelder elevutfordringer eller de kjenner på tidsklemma, kan mange føle seg preget av et vurderingsfokus. Dagens samfunn er blitt mer opptatt av å måle resultater og krever likeså at disse skal være gode! Det er riktignok ikke alltid så enkelt å vite hvordan man skal måle de resultatene skolegangen gir elevene. For er det egentlig alt som kan måles? Det fokuset vi har fått i dagens skole på resultater og målbar kunnskap er ikke like enkelt for alle fagene som finnes i skolen. I spesielt stor grad gjelder dette for de estetiske fagene som i hovedsak ikke foregår i skriftlig form. Kunst og Håndverk er et slikt fag og i denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på bruk av vurdering i akkurat dette faget. Oppgaven presenterer også de grunnleggende teoretiske forutsetningene som er bygget på lover og forskrifter for hvordan skolen skal ta i bruk vurdering. I tillegg til teori er det også en mer erfaringsbasert tilnærming, med et innblikk i den enkelte læreres rolle i vurderingssituasjonen. I den anledning har jeg intervjuet tre lærere for å høre deres meninger om den praktiske hverdagssituasjonen for faget. I forhold til problemstillingen min viser gjennomgang av teori og innsamling av data fra den praktiske hverdagen, at det er mye som gjenstår i forhold til en hensiktsmessig bruk av vurdering for estetiske fag. Samtidig er behovet for økt kompetansebygging hos lærerne som skal utøve disse fagene stort. I arbeidet med oppgaven har jeg fått en bedre innsikt i vurderingssituasjonen for kunst og håndverksfaget. Jeg har fått med meg nye ideer til praktisk arbeid i skolen, men også en økt bekymring for fagets status i skolen.