Vurdering av konstant- og variabel ventilasjon med tanke på tekniske løsninger og økonomisk lønnsomhet

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-28

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Målet med oppgaven var å prosjektere og vurdere lønnsomheten for ett anlegg med konstant ventilasjon (CAV), og to ulike anlegg med variabel ventilasjon (VAV). Dimensjonering ble utført på bakgrunn av beregnede luftmengder i henhold til gjeldende forskrifter og veiledninger. Dette resulterte i et ventilasjonsbehov for CAV-anlegget på 17 450 m3/h. For VAV-anleggene ble det på bakgrunn av sannsynlighetsberegninger, for å kartlegge byggets sammenlagringsfaktor, beregnet en luftmengde på 14239 m3/h. For å levere luftmengdene til CAV- og VAV-anleggene falt valget på systemairs aggregater DVCompactE 100 og DVCompactE 80. Investeringsutgiften for CAV-, optimalisering- og trykkstyringsanlegget kom på 1 734 382, 2 465 143 og 2 755 177 kroner. Det årlige energiforbruket og CO2 utslippet ble beregnet til 188 897 kWh og 54 tonn CO2 for CAV-anlegget, og et tilnærmet likt energiforbruk for de to VAV-anleggene resulterte i et forbruk på 96 000 kWh og et utslipp på 27 tonn CO2. På bakgrunn av beregningene ble det for en privat bedrift anbefalt å investere i et CAV-anlegg da de to andre anleggene ikke oppnådde en tilbakebetalingstid på fem år. For en statlig bedrift ble det anbefalt å velge optimaliseringsanlegget for å redusere CO2 utslipp og fordi en tilbakebetalingstid på ti år aksepteres.