Vurdering av innsats i kroppsøvingsfaget

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Description

  • Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan forholder fire kroppsøvingslærere seg til innsatsbegrepet i vurderingsarbeidet på ungdomstrinnet?”. Ved hjelp av semistrukturert kvalitativt intervju samle jeg inn data, som jeg transkriberte og bearbeidet videre. Forskningen er basert på intervju av fire mannlige kroppsøvingslærere fra tre ungdomskoler i Oslo. De har varierende erfaring og har undervist i kroppsøvingsfaget på ungdomstrinnet fra 14 til 40 år. Jeg la i forskningen min vekt på hva innsats innebærer, hvordan innsats vurderes og hvorfor innsats bør vurderes i kroppsøvingsfaget. Forskningen indikerer at de fire informantene har en bred forståelse av hva begrepet innsats innebærer. De vektlegger at det er positivt at innsats er en del av vurderingsgrunnlaget i kroppsøvingsfaget. Informantene vektlegger innsatsen til elevene ulik, tre av dem bruker innsats kun til veiing av karakteren. Kroppsøvingslærerne mener at det er viktig at innsats er en del av vurderingsgrunnlaget fordi det enkelt kan brukes som vurdering for læring, det skaper bedre timer og gjør det enklere å sortere elevene karaktermessig.