Vold mot ambulansepersonell - en del av jobben

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2019

Publisher

  • Oslo Metropolitan University

Page Number

  • 58

Abstract

  • Bakgrunn og hensikt På bakgrunn av egne erfaringer i praksis, samt ulike historier fra kollegaer i ambulansetjenesten, sitter vi med et inntrykk av at trusler og fysisk vold i forbindelse med arbeidet er vanlig. Dette medfører at flere frykter å bli utsatt for lignende hendelser igjen og på den måten gruer seg til å dra på jobb. Litteratursøk på forekomst av vold og trusler mot ambulansepersonell gir mange treff. Hvordan dette skal håndteres er derimot vanskeligere å finne litteratur på. I denne bacheloroppgaven ønsker vi å studere hyppigheten av volds- og trusselsituasjoner mot ambulansepersonell, samt belyse dagens verktøy og teknikker for forebygging og håndtering av disse hendelsene. Metode Vi har brukt et litteraturstudie som metode for oppgaven. Søk etter relevant litteratur har foregått i databasene Cinahl, PsychINFO, Epistemonikos og MedLine. Pensum og annen litteratur som er relevant for problemstillingen er også inkludert. Resultat og konklusjon De inkluderte artiklene enes om at ambulansepersonell er en utsatt yrkesgruppe når det gjelder vold og trusler på arbeidsplassen. Videre viser resultatet til at man kan komme langt i forebyggingen og håndteringen av konflikter med gode kommunikasjonsferdigheter. Det er i tillegg utarbeidet interne opplæringsmoduler og veiledere i ambulansetjenesten. Opplæring og scenariotrening i konflikthåndtering anses som sentrale momenter, men videre utdypning er mangelfullt. Det er fremdeles behov for ytterligere forskning for å kartlegge behovet for verneutstyr, kvalitetssikre og utvikle prosedyrer, samt å måle effekt av opplæringstiltak