Vold i nære relasjoner, grunnleggende kunnskap for arbeid med voldsutsatte barn

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som det for mange er vanskelig å ta innover seg. For et barn vil det å vitne til vold, eller være direkte utsatt kunne føre til alvorlige psykiske lidelser, andre alvorlige helseskader, stor grad av utrygghet og i noen tilfeller føre til tap av liv (Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, 2016). ”Alle” er enige om at barn aldri skal bære på slike opplevelser, men allikevel er omfanget stort. Barneverntjenesten er en av de etatene som innenfor sitt virksomhetsområde skal møte og hjelpe disse barna (Killén 2012, 13). Barn som er utsatt for vold er svært sårbare og er helt avhengige av hjelp og bistand fra andre voksne, for at de skal få mulighet til å få endrede eller nye og trygge oppvekstsvilkår. Barneverntjenestens oppgave er kompleks og det kreves en høy faglig kompetanse hos de ansatte for at barna skal få den rette hjelpen. Barn som er utsatt for vold kan ha mange utrykk, og ofte et språk som er vanskelig å forstå. Disse barna opplever ofte å streve i hverdagen, og veien til hjelp kan for noen være lang (Jørgensen og Lillevik 2016, 191). Jeg vil i denne oppgaven ta for meg forståelsen av voldsutsatte barn og se på hvordan barneverntjenesten kan møte barna i slike saker.