Vi og de andre

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Seksualundervisning i norsk skole blir anklaget for å være heteronormativ. Kjønnsforskere og pedagoger sier at den fører en diskurs som skiller mellom det heteroseksuelle «vi-et» på den ene siden skal lære og tolerere «de andre» som bryter med heteronormen. Dette sies å være essensen i toleransepedagogikk som er utbredt i Norge. Akademikere og pedagoger i dag etterspør et skifte til normkritisk pedagogikk og anti-undertrykkende pedagogikk som setter søkelys på normene istedenfor på dem som bryter dem og som utfordrer majoritetens privilegier. Temaet i oppgaven er i hvilken grad undervisning om seksualitet i samfunnsfaget og lærebøkene er inkluderende. Oppgavens problemstilling er: «Hvordan fremstiller fire ulike lærebøker for ungdomstrinnet kjønnsmangfold og mangfold i seksuell orientering under temaet seksualitet og samliv i samfunnsfaget, og er dette i tråd med kravene LK06 stiller til undervisningen?» Hovedkilden for metode i oppgaven er dokumentanalyse av lærebøker for samfunnsfaget. Ellers er drøftingen basert på faglitteratur, nasjonale styringsdokument og egne intervjuer av ungdomsskolelærere. Drøftingen tar for seg ansvaret til forlagene som gir ut lærebøkene og lærerne til å tilrettelegge for inkluderende seksualundervisning, og hvordan inkluderende seksualundervisning kan innebære. Det konkluderes med at selv om både forlagene og lærere kan si at de møter LK06 krav, kan de utfordres til å bidra mer til at norsk skole fremmer likestilling og likeverd.