Verdsettelse av Rørosmeieriet

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Rørosmeieriet AS basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av Rørosmeieriet AS per 31.12.2013”. Vi innleder med en kort presentasjon av virksomheten og av bransjen før vi tar for oss verdsettelsesteori og begrunner vårt valg om å bruke metoden for fri kontantstrøm til egenkapitalen som verdsettelsesmetode. For å få et bredere grunnlag å basere våre estimeringer av fremtidig kontantstrøm på har vi foretatt en strategiske analyse for å kartlegge de eksterne og interne forholdene som vil ha betydning for lønnsomheten til virksomheten. Vi har så foretatt en regnskapsanalyse der vi har sammenliknet Rørosmeieriets nøkkeltall med bransjen for øvrig, for å kunne få en bedre innsikt i bedriftens økonomiske resultat og utvikling. Vi benytter oss så av en integrert risikoanalyse for å komme fram til et realistisk avkastningskrav til egenkapitalen som skal brukes til å neddiskontere de fremtidige kontantstrømmene. I denne analysen klassifiserer vi driftsmessig og finansiell risiko knyttet til driften av Rørosmeieriet og kommer fram til et avkastningskrav til egenkapitalen på 9,11 % og beregner avkastningen til totalkapitalen til 8,77 %. Vi har så budsjettert fremtidige kontantstrømmer for fem år fram i tid. Etter å ha beregnet nåverdien til kontantstrømmene til egenkapitalen legger vi til et terminalledd og kommer fram til en verdi av egenkapitalen per 31.12.2013 på 32 146 000,-. Terminalverdien utgjør 88,91 % av den totale verdien, og vi valgte derfor å av foreta en sensitivitetsanalyse avslutningsvis for å se hvordan endring i den fremtidige vekstraten påvirker egenkapitalverdien.