Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut om aksjeverdien til flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA er over-­‐ eller underpriset i markedet. I oppgaven blir det gjennomført analyser av selskapets strategiske og finansielle posisjon, i tillegg til en vurdering av deres fremtidsverdier. Oppgaven starter med en presentasjon av selskapet og ulike teorier som blir brukt. Deretter kommer en strategisk analyse av eksterne og interne ressurser, der vi bruker rammeverkene til Porters fem konkurransekrefter og VRIO-­‐analysen. Etter den strategiske analysen går vi gjennom en regnskapsanalyse, der vi presenterer relevante nøkkeltall for årene 2010-­‐2012. Med bakgrunn i analysene over har vi mulighet til å estimere fremtidig verdi for selskapet. I en fremtidsvurdering er det viktig å finne hva som skaper inntekt og hva som er kostnadsdrivere. Derfor må vi samtidig se på selskapets operasjonelle drivere. For å kunne bruke fremtidsverdien vi finner må vi estimere et avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt. Ved bruk av avkastningskravet kan vi neddiskontere verdien vi finner av selskapet i fremtidsvurderingen. I vår estimering av selskapet har vi funnet at verdien til totalkapitalen er 18 822 887 605. Verdien av egenkapitalen finner vi ved å trekke fra gjeld, og vi finner da en verdi på 9 324 480 605. Norwegian Air Shuttle ASA hadde i 2013 5 162 139 aksjer utestående. Ved å dividere egenkapitalverdien med antall aksjer, finner vi en estimert aksjekurs på 265 kroner per aksje. På datoen 2.4.2014 var aksjekursen 251,20 kroner per aksje, i følge Oslo Børs. Ut i fra våre estimeringer er aksjekursen derfor underpriset, og en anbefaling ville vært å kjøpe aksjen til dagens kurs.