Verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Problemstillingen jeg har valgt er: Hva er verdien av egenkapitalen til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS? Jeg har i det vesentligste benyttet meg av offentlig tilgjengelig informasjon. For å få bedre innsikt på enkelte områder utover offentlig tilgjengelig informasjon har jeg også gjennomført et intervju med daglig leder for selskapet, Morten Stovner-Sørlie. Oppgaven starter med en presentasjon av selskapet og turbilbransjen. Deretter presenteres noen ulike verdivurderingsmetoder og valg av verdivurderingsmetode. Valgt metode er diskontert fri kontantstrømmetoden, som har en inntjeningsbasert tilnærming. Videre gjennomføres en regnskapsanalyse for å avdekke historiske trender, samt analyse av noen sentrale nøkkeltall. Videre budsjetteres fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav beregnes. Budsjettering av fremtidige kontantstrømmer utføres i tre forskjellige scenarioer som vektes før videre bruk. En egen strategisk analyse vies ikke mye oppmerksomhet i denne oppgaven, utover generelle bransjebetraktninger. På bakgrunn av beregningene som er utført har jeg kommet frem til en egenkapitalverdi på 62 290 000 kroner1 . Avslutningsvis, fordi det kan være knyttet stor usikkerhet til en verdivurdering på grunn av antakelser og forutsetninger som er lagt til grunn, analyseres sensitiviteten knyttet til noen viktige faktorer som er benyttet for å kontrollere hvilke effekter endringer i disse kan ha på verdivurderingen.