Verdivurdering av et familieforetak basert på en strategisk og finansiell analyse

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vårt formål med denne bacheloroppgaven er å verdsette Norrøna Sport AS. Dette har vi valgt å gjennomføre ved hjelp av en fundamental verdsettelse basert på Stephen H. Penmans rammeverk. For å kunne gjennomføre den fundamentale verdsettelsen har vi utarbeidet en strategisk og en finansiell analyse av selskapet. I begge analysene er det kun benyttet ekstern data. Den strategiske analysen identifiserer konkurransefortrinn (Porters verdikjedeanalyse), og eksterne omgivelser (PESTEL- analyse og Porters bransjeanalyse). Dette blir oppsummert i en SWOT analyse. Den finansielle analysen inneholder analyse av regnskaper, finansieringsanalyse og prospektiv analyse. Innsikten fra analysearbeidet benyttes til å utarbeide et fremtidsregnskaps med en tidshorisont på 10 år. Dette samt beregning av avkastningskrav benyttes som datagrunnlag for den fundamentale verdsettelsen. Vårt fundamentale verdiestimat av Norrøna Sport AS er per 01.01.14 på kroner 794 403 777.