Ventilering av heissjakt, en nødvendighet?

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05-26

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Følgende problemstilling har blitt undersøkt: ”Som en del av arbeidet med å øke bygningers tetthet for å redusere energibruken, er det i denne oppgaven undersøkt om naturlig ventilering av heissjakt kan fjernes uten fare for liv og helse ved heisstans”. Luftskifte i de aktuelle heisene er kartlagt ved hjelp av sporgassmålinger og er gjennomført med og uten ventilering av heissjakten, for å avklare om dette utgjør noen forskjell på luftskifte inne i heiskabinen ved simulert stans. Målinger av lufttemperatur, CO2-konsentrasjon og luftfuktighet er også utført. Luftmengden ut av ventilasjonsåpning er beregnet etter krav fra TEK10 og ved bruk av LBL-modellen. Dette er også benyttet som underlag for beregning av energikostnad er. Målinger uten ventilering av sjakten viser et luftskifte på 7,5 for KLP-Bjørvika og nye Østfold sentralsykehus. Dette tilsvarer en tilgjengelig friskluftmengde på 37,1 m³/h med en belastning i heisen på 7 personer for KLP. For det nye sentralsykehuset i Østfold tilsvarer dette en luftmengde på 76,3 m³/h med en belastning på 10 personer. Ut ifra de resultater som er fremkommet, er det ingen argumenter som taler for å beholde en naturlig ventilering av heissjakt i fremtiden, med unntak av tilfeller med hydraulisk heismaskin. Det er ut ifra de gjennomførte målinger og beregninger ingen parametere som vil oppstå, som under noen omstendighet kommer opp imot verdier som vil gi fare for liv og helse. De samlede gevinster ved å fravike ventilering av heissjakter store, med økt tetthet og sparte energiutgifter, samt at uønskede effekter av luftlekkasje, som trekk og ulyder, vil kunne reduseres.