Vektlegging av en jobbkandidats personlige egenskaper i en rekrutteringsprosess

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgavens formål er å undersøke hvordan en jobbkandidats personlige egenskaper blir vektlagt i en rekrutteringsprosess. Jeg vil spesielt fokusere på hvordan personlige egenskaper blir vektlagt sammenlignet med utdanning og arbeidserfaring. Min problemstilling er: “Hvordan blir en jobbkandidats personlige egenskaper vektlagt sammenlignet med utdanning og arbeidserfaring i en rekrutteringsprosess?” Problemstillingen legger opp til en kvalitativ tilnærming hvor det er brukt to ulike metoder til innsamling av data. Jeg har gjennomført semistrukturerte intervju med tre profesjonelle rekrutterere og analysert og tolket 60 stillingsannonser. Ved å ta utgangspunkt i rekrutterere sine ulike synspunkter og fokuset i stillingsannonser, ønsker jeg å se på hvordan personlige egenskaper vektlegges forskjellig. I tillegg ønsker jeg å se på hvorvidt personlige egenskaper kunne ha en større betydning i noen yrker og ha en betydning ved feilansettelser. Diskusjonen tar for seg de mest interessante og viktigste empiriske funnene fra analysen, og blir koblet opp mot tidligere forskning. Det kan basert på utvalget av denne studien ikke trekkes noen generelle slutninger. Mine funn ser likevel ut til å samsvare godt med tidligere forskning. Resultatet viser en antydning til hvordan en jobbkandidats personlige egenskaper blir vektlagt sammenlignet med utdanning og arbeidserfaring.