Veier mot målet - arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. NAV FoU-prosjekt 2016-2019

Collection

  • AFI - Rapport

Document type

Publication date

  • 2019-10

Series/Report no

  • AFI Rapport;4

Publisher

  • Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University

ISBN

  • 978-82-7609-409-1

ISSN

  • 0807-0865

Page Number

  • 60 + vedlegg

Abstract

  • Denne rapporten er resultatet av et forsøks- og utviklingsprosjekt gjennomført på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i perioden 2016 til 2019. Prosjektet er finansiert med FoU-midler fra NAV. Prosjektet besto i en kvalitativ casestudie i tre virksomheter: en videregående skole, et kommunalt dagsenter og en Arbeids- og inkluderingsbedrift (AI-bedrift). Hensikten var å fremskaffe ny kunnskap om metoder for å sikre jobbtilknytning og arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og å utforske hvordan virksomheter med ulik organisering og formålsparagrafer kan gjøre bruk av Supported Employment som metodisk tilnærming i arbeidsinkludering. Intervensjonen i prosjektet har vært opplæring i Supported Employment for de ansatte i casevirksomhetene og analyse av virksomhetenes arbeid gjennom casebeskrivelser, fokusgruppeintervjuer, loggføringer og spørreskjemaer, samt en egenevaluering over kvalitet på Supported Employment (SEQF). Hovedinntrykket er at økt bruk av SE er mulig innenfor samtlige virksomheter og at det er både engasjement og ønske om å realisere SE. Det er flere veier til målet og de tre virksomhetene representerer disse på hver sine måter.